085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Rijbewijs terug wegens lichamelijke beperkingen

Geplaatst op: 12 juni 2019

Dat de rechter na de invordering en inhouding van het rijbewijs ook rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene blijkt maar weer uit een uitspraak van de rechtbank Utrecht, van 10 oktober 2011, LJN: BT9012.


Een bestuurder had reed 58 km/u te hard en werd daarvoor door de politie staande gehouden. Hij moest onmiddellijk zijn rijbewijs inleveren. De Officier van Justitie besloot het rijbewijs voor 6 maanden in te houden, mede omdat de man al eerder een forse snelheidsovertreding had begaan.

Tegen die beslissing diende de man een klaagschrift in. Hij gaf aan dat hij voor het voorzien in zijn levensbehoeften afhankelijk was van zijn rijbewijs en dat hij lichamelijke beperkingen had.

En dat werkte. De rechter verklaarde het bezwaarschrift gegrond, en overwoog daarbij:

“Maatstaf bij de beoordeling van het onderhavige klaagschrift is allereerst of in dit geval het rijbewijs terecht is ingevorderd en ingehouden, voorts of het voortduren van de inhouding terecht is.

Het rijbewijs van klager is naar het oordeel van de rechtbank gelet op het bepaalde in artikel 164 WVW op goede gronden ingevorderd, nu moet worden aangenomen dat hij de maximumsnelheid heeft overschreden met 50 kilometer per uur of meer, namelijk met 58 kilometer per uur waar een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur gold.

Vervolgens heeft de officier gelet op het bepaalde in lid 4 van artikel 164 WVW op goede gronden het rijbewijs ingehouden nu ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat klager zich opnieuw zal schuldig maken aan ernstig gevaarlijk verkeersgedrag, gelet op het feit dat hij al eerder is aangehouden wegens het overschrijden van de maximumsnelheid.

De rechtbank is echter van oordeel dat ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan klager in geval van veroordeling geen langere onvoorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen zal worden opgelegd, dan voor de duur van 2 maanden. Daarbij is van belang dat klager voor het voorzien in zijn levensbehoeften zijn rijbewijs nodig heeft. Klager heeft namelijk lichamelijke beperkingen.

Het klaagschrift zal dan ook gegrond worden verklaard in zoverre, dat teruggave van het rijbewijs wordt gelast met ingang van het moment waarop het rijbewijs 2 maanden ingevorderd/ingehouden is geweest, tenzij de behandeling van de strafzaak met bovenvermeld parketnummer dan zal zijn aangevangen en daarin ook ten aanzien van het rijbewijs zal zijn beslist.”

De man kreeg zijn rijbewijs direct terug. Het indienen van een klaagschrift tegen de inhouding van het rijbewijs kan dus succes hebben, zelfs wanneer het niet om de eerste keer gaat, mits het klaagschrift goed wordt gemotiveerd en onderbouwd.


Proces-verbaal snelheidsovertreding moet ondertekend zijn

Geplaatst op: 18 mei 2015

Ingevolge art. 153 Sv dient een proces-verbaal door een opsporingsambtenaar persoonlijk en op ambtseed te worden opgemaakt, gedagtekend en ondertekend. Een door een opsporingsambtenaar opgemaakt proces-verbaal dat in strijd met art. 153 Sv niet door een opsporingsambtenaar is ondertekend, is niet in de wettelijk voorgeschreven vorm opgemaakt en kan slechts als geschrift in de zin van art. 344, eerste lid aanhef en onder 5º, Sv tot het bewijs meewerken (vgl. HR 16 januari 2007, LJN AZ2481, NJ 2007, 67).


Inhouding rijbewijs bij snelheidsovertreding

Geplaatst op: 09 december 2013

De officier van justitie kan het rijbewijs inhouden, indien:

  1. de ter plaatse toegestane maximumsnelheid met een motorrijtuig anders dan een bromfiets met 50 km/h of meer is overschreden, of
  2. de ter plaatse toegestane maximumsnelheid met 30 km/h of meer is overschreden door een bestuurder van een bromfiets, of
  3. er op grond van andere feiten of omstandigheden ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de bestuurder opnieuw een feit als bedoeld in het tweede lid of het derde lid van artikel 164 WVW 1994 zal begaan (recidivecriterium).

Aan het recidivecriterium wordt geacht te zijn voldaan, indien de bestuurder binnen een periode van twee jaar na onherroepelijke afdoening van een vorige snelheidsovertreding, de snelheidsovertreding begaat waarvoor de overgifte van het rijbewijs wordt gevorderd.

Snelheidsovertredingen die als gedraging in de zin van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften zijn gekwalificeerd, wegen niet mee bij de recidivebeoordeling. Het gaat dan om de snelheidsoverschrijdingen tot 30 km/u.


Artikel 164 WVW; rijbewijs ingevorderd na te hard rijden

Geplaatst op: 01 december 2013

Artikel 164 Wegenverkeerswet 1994 regelt in welke gevallen de politie bevoegd is tot invordering van het rijbewijs na rijden onder invloed van alcohol. Omdat het artikel zelf wat lastig te lezen is voor leken, hebben wij het artikel voor u “vertaald” in normaal Nederlands. De vertaling ziet op te hard rijden. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het artikel zich niet uitsluitend hiertoe beperkt.


Hoofdstuk IX. Handhaving, Wegenverkeerswet 1994

Artikel 164.

Lid 1

Op de eerste vordering van o.a. een politieagent, is de bestuurder van een motorrijtuig, tegen wie door proces-verbaal wordt opgemaakt ter zake te hard rijden verplicht tot overgifte van het hem afgegeven rijbewijs.

Lid 2

Deze in het vorige lid bedoelde vordering wordt gedaan in de volgende gevallen
(..)
d) Bij een snelheidsoverschrijding met 50 km/u of meer, bij staandehouding.
e) Bij een snelheidsoverschrijding met 30 km/u of meer, met een bromfiets, bij staandehouding.

(..)

Lid 4

In de in het tweede lid bedoelde gevallen is de Officier van Justitie bevoegd tot inhouding van het rijbewijs.
Ook is de Officier van Justitie tot inhouding bevoegd indien op grond van andere feiten of omstandigheden ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de bestuurder opnieuw onder invloed van alcohol, te hard of gevaarlijk zal rijden.
De officier van justitie is bevoegd de ingevorderde bewijzen onder zich te houden totdat de strafbeschikking onherroepelijk is geworden, de rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan of, indien bij die strafbeschikking of uitspraak de bestuurder de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen onvoorwaardelijk is ontzegd, tot het tijdstip waarop de ontzegging is verstreken.

Lid 5

De Officier van Justitie is bevoegd om te bepalen dat de inhouding van het rijbewijs niet geldt in de volgende gevallen:
a) de geldigheid van de bewijzen door het CBR wordt geschorst (u ontvangt hiervan een brief);
b) het rijbewijs ongeldig is verklaard op grond van artikel 124 WVW (bij foutieve verstrekking rijbewijs of afstandverklaring);
c) tijdens de ontzegging van de rijbevoegdheid
De inhouding wordt opgeschorst zolang de bewijzen ingevolge de onderdelen a, b en c ongeldig zijn. Zodra het rijbewijs weer geldig is, herleeft de periode van de inhouding.

Lid 6

In de volgende gevallen is de Officier van Justitie verplicht om het rijbewijs terug te geven:
• Indien de officier van justitie binnen tien dagen na de dag van invordering niet gebruik maakt van de bevoegdheid tot inhouding van het rijbewijs.
N.B. Het besluit tot inhouding moet dus binnen 10 dagen zijn genomen. Vanwege de verzending per post kan het iets langer duren voordat u het besluit thuis ontvangt. Vraag altijd de datum van de beslissing op.
• Indien ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan de bestuurder geen onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid wordt opgelegd.
• Indien niet binnen zes maanden na invordering de strafzaak ter terechtzitting wordt behandeld of er binnen die termijn geen strafbeschikking is uitgevaardigd.
Het rijbewijs wordt in de volgende gevallen niet teruggegeven aan de houder, maar wordt doorgestuurd naar de instantie die de inlevering van het rijbewijs heeft gevorderd:
• Indien het rijbewijs wordt doorgestuurd naar het CBR omdat deze ongeldig is verklaard of omdat de geldigheid van het rijbewijs is geschorst
• Indien het rijbewijs wordt doorgestuurd naar het CJIB in verband met de verplichte inlevering na openstaande geldboetes.
• En enkele andere minder relevante gevallen als vermeld in de artikelen 120, derde lid , 124, vierde lid , 131, tweede lid, onderdeel b , 132, vijfde lid , 132b, tweede lid , 134, vierde lid , of 180, derde lid.

Lid 7

Indien er geen andere bestuurder beschikbaar is of de bestuurder niet aanstonds voldoet aan de vordering tot overgifte van zijn rijbewijs, kan zijn motorrijtuig in bewaring worden gesteld. Teruggave van het motorrijtuig vindt slechts plaats indien aan de vordering is voldaan of indien de officier van justitie zich niet langer tegen de teruggave verzet.

Lid 8

De betrokkene kan tegen de invordering of inhouding van zijn rijbewijs een klaagschrift indienen bij de rechtbank in het arrondissement waar de overtreding is begaan.
Onze gespecialiseerde advocaten kunnen voor u een klaagschrift indienen. Meld uw zaak vandaag nog bij ons aan!

Lid 9

Indien later blijkt dat het rijbewijs onterecht is ingevorderd en ingehouden (bijv. na vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of sepot) heeft de betrokkene recht op schadevergoeding.

N.B. Als standaard geldt een vergoeding van € 10,00 voor de immateriële schade wegens het gemis van het rijbewijs. Daarnaast kunt u de werkelijke schade vorderen.


Brief sturen aan Officier van Justitie

Geplaatst op: 30 juli 2013

Na invordering wordt het rijbewijs doorgestuurd naar het CVOM te Utrecht. Daar zal de officier van justitie binnen 10 dagen beslissen wat er met het rijbewijs gebeurt. Het rijbewijs kan voor 6 maanden worden ingehouden of moet aan u worden teruggegeven. Soms is het mogelijk om de beslissing van de officier van justitie te beïnvloeden door nog binnen die termijn van 10 dagen een brief aan hem/haar te schrijven. U moet daarbij wel goed opletten wat u schrijft.


Klopt het wel dat u te hard hebt gereden, dan kunt u het beste meteen spijt betuigen. U hebt een grotere kans dat u uw rijbewijs terugkrijgt wanneer het de eerste keer is dat u te hard hebt gerden wanneer bijzondere omstandigheden aan het feit ten grondslag lagen en/of dat u uw rijbewijs dringend nodig hebt, bijvoorbeeld voor het verrichten van uw werkzaamheden en/of voor het woon-werk verkeer, of anderszins (bijv. wegens medische redenen). Probeer hier al direct op in te gaan in uw brief aan de officier van justitie.

U dient uw brief zoveel mogelijk te onderbouwen met verklaringen van derden, bijvoorbeeld uw werkgever, artsen, vrienden/kennissen, etc.

U dient de brief te sturen naar:

CVOM
Afdeling Straf (ingevorderde rijbewijzen)
Postbus 8267
3503 RG UTRECHT


Binnen die termijn van 10 dagen zal de officier van justitie beslissen of hij aan u het rijbewijs teruggeeft. Beslist de officier van justitie om het rijbewijs in te houden, dan bestaat de mogelijkheid om hiertegen een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Wij adviseren u om dit te laten doen door een advocaat die is aangesloten bij ons netwerk.


Verklaring werkgever om rijbewijs terug te krijgen

Geplaatst op: 30 juli 2013

U hebt een grotere kans dat u uw rijbewijs terugkrijgt u uw rijbewijs dringend nodig hebt, bijvoorbeeld voor het verrichten van uw werkzaamheden en/of voor het woon-werk verkeer. Een verklaring van uw werkgever ter onderbouwing van deze noodzaak kan altijd helpen.


Uw werkgever dient zijn verklaring te richten aan de rechter en deze te beginnen met “Edelachtbare Heer, Vrouwe,”.

Daarna kan uw werkgever verklaren dat hij van u heeft gehoord dat uw rijbewijs is ingevorderd en welke consequenties dat heeft voor het bedrijf.
In de brief moet altijd worden vermeld welke functie u vervuld en waarom u uw rijbewijs nodig hebt voor het verrichten van de opgedragen werkzaamheden en/of dat het bedrijf vanwege de bijzondere ligging of de werktijden niet of moeilijk te bereiken is met het openbaar vervoer.

Tot slot kan uw werkgever ook vermelden dat bij een voortduring van de inhouding van het rijbewijs, hij niet anders kan dan u te ontslaan omdat u niet inzetbaar bent.

Omdat er altijd sprake is van een overbruggingsperiode waarbij u zonder rijbewijs zit, terwijl u binnen die periode ook moet werken, verdient het aanbeveling om nog te vermelden hoe het kan dat u die periode toch kunt werken, maar dat dit slechts van zeer korte duur mag en kan zijn.

Voor verdere vragen over de inhoud van de brief aan de werkgever kunt u contact met de advocaat opnemen. Meld uw zaak bij ons aan, en wij brengen u in contact met een gespecialiseerde advocaat binnen ons netwerk.


Klaagschrift indienen tegen invordering of inhouding rijbewijs

Geplaatst op: 03 augustus 2012

Wanneer uw rijbewijs door de politie in beslag is genomen (juridisch heet dit: “ingevorderd”), dan kunt u proberen om het rijbewijs snel weer terug te krijgen door een klaagschrift tegen de invordering of inhouding in te dienen bij de rechtbank. Met name bij snelheidsovertredingen maakt u en goede kans om het rijbewijs weer terug te krijgen.


Zo kreeg ook een accounant zijn rijbewijs terug die 64 km/u te hard had gereden op een autoweg waar slechts 100 km/u was toegestaan. Het was de eerste (forse) snelheidsovertreding van de man, die ook zijn rijbewijs nodig had voor zijn werk. De rechter hield rekening met deze persoonlijke omstandigheden, en verklaarde het klaagschrift gegrond. De rechter overwoog daarbij:

“Maatstaf bij de beoordeling van het onderhavige klaagschrift is allereerst of in dit geval het rijbewijs terecht is ingevorderd en ingehouden, voorts of het voortduren van de inhouding terecht is.

Het rijbewijs van klager is naar het oordeel van de rechtbank gelet op het bepaalde in artikel 164 WVW op goede gronden ingevorderd, nu moet worden aangenomen dat hij de maximumsnelheid heeft overschreden met 50 kilometer per uur of meer, namelijk met 64 kilometer per uur waar een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur gold.

Vervolgens heeft de officier gelet op het bepaalde in lid 4 van artikel 164 WVW op goede gronden het rijbewijs ingehouden nu ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat klager zich opnieuw zal schuldig maken aan ernstig gevaarlijk verkeersgedrag, gelet op het onverantwoorde rijgedrag van klager.

De rechtbank is echter van oordeel dat ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan klager in geval van veroordeling geen langere onvoorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen zal worden opgelegd, dan voor de duur dat klagers rijbewijs thans ingehouden is geweest.
Daarbij is van belang dat klager niet eerder is veroordeeld (voor een overtreding van de WVW) terwijl klager voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden als accountant zijn rijbewijs nodig heeft.”

Uitspraak: rechtbank Utrecht, 10 oktober 2011, LJN BT9007

> Meer informatie klaagschrift na te hard rijden

Klaagschrift voor € 475,00

Wij kunnen voor u al een klaagschrift opstellen voor € 475,00. U krijgt daarvoor een uitgebreid klaagschrift waarmee u een grote kans hebt om het rijbewijs terug te krijgen.

> Klaagschrift voor € 475,00


Geen schadevergoeding ondanks vrijspraak rijden onder invloed van drugs

Geplaatst op: 03 augustus 2012

Niet in alle gevallen kent de rechtbank schadevergoeding toe aan de bestuurder die zijn vrijgesproken voor rijden onder invloed van drugs. De wet stelt namelijk als voorwaarde dat er gronden van billijkheid moeten zijn voor de toekenning van schadevergoeding. Onder omstandigheden kan de schadevergoeding op die grond worden geweigerd.


Dit speelde onder meer in een uitspraak van het gerechtshof Arnhem, van 5 januari 2012, LJN BV3732. Een man was door de politie aangehouden na zeer associaal en verkeersgevaalijk rijgedrag. Het gedrag van de man en de uiterlijke kenmerken van het gedrag duidden op het gebruik van drugs. De man verklaarde echter dat hij weinig had gegeten en medicijnen had ingenomen.

GHB

In het bloed van de man werd echter GHB aangetroffen. De man had echter verklaard dat hij de GHB had ingenomen tussen het moment van aanhouding en zijn aankomst op het politiebureau, en dat hij dus niet onder invloed van drugs heeft gereden. Dit kon dan ook niet worden bewezen, zodat het gerechtshof hem vrij moest spreken.

Schadevergoeding ging het gerechtshof echter te ver. Volgens het hof had de man de verdenking van rijden onder invloed over zichzelf afgeroepen door de GHB na de aanhouding door de politie in te nemen. Het hof overwoog:

“Het hof acht geen gronden van billijkheid aanwezig voor toekenning van de gevraagde vergoeding. Het rijbewijs van appellant is – kort samengevat – op 24 mei 2010 ingevorderd en vervolgens ingehouden nadat hij was aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Ten tijde van de overtreding heeft een getuige melding gemaakt van zeer asociaal en verkeersgevaarlijk rijgedrag door een bestuurder die later appellant bleek te zijn. Het gedrag van appellant en de uiterlijke kenmerken van het gedrag van appellant die duidden op het gebruik van drugs, hebben geleid tot de aanhouding van appellant op verdenking van het rijden onder invloed. Appellant heeft aanvankelijk verklaard dat hij weinig had gegeten die dag en een aantal medicijnen had ingenomen. Bij appellant is die dag tevens GHB aangetroffen. Appellant heeft later verklaard dat hij ook GHB had ingenomen maar dat hij dat heeft gedaan nadat hij was aangehouden door de politie. Bij de behandeling van het verzoekschrift in hoger beroep heeft appellant herhaald dat hij GHB pas heeft gebruikt tussen zijn aanhouding en de binnenkomst in het politiebureau. Wat daar ook van zij, met de rechtbank en de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat appellant het aan zichzelf heeft te wijten dat op hem de verdenking wegens rijden onder invloed is komen te rusten en hij heeft daarmee de invordering en inhouding van het rijbewijs over zichzelf afgeroepen. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.”

De man werd dus niet veroordeeld, maar ook een schadevergoeding voor het moeten missen van het rijbewijs gedurende de tijd dat deze door de Officier van Justitie was ingehouden, zat er niet in voor de man.

In veel andere gevallen hebt u bij vrijspraak of sepot wel recht op schadevergoeding. Bent u recentelijk vrijgesproken of is de strafzaak geseponeerd, meld uw zaak dan bij ons aan via www.schadevergoedingnavrijspraak.nl


Rijbewijs terug wegens eigen onderneming

Geplaatst op: 03 juli 2012

Is uw rijbewijs afgepakt door politie/justitie, en heeft u een eigen bedrijf? Dan maakt u een goede kans om uw rijbewijs weer snel terug te krijgen, mits u uw rijbewijs ook echt nodig heeft voor het verrichten van uw werkzaamheden.


Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd en ingehouden dan kunt u tegen die beslissing een klaagschrift indienen bij de rechtbank. De rechtbank kan dan rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld dat u uw rijbewijs nodig hebt voor het verrichten van uw werkzaamheden uit hoofde van uw eigen onderneming. Het is wel belangrijk dat dit zorgvuldig wordt gemotiveerd en onderbouwd. Het is belangrijk dat de juiste verweren worden gevoerd om de kans op teruggave van het rijbewijs te vergroten.

Eigen onderneming

In een uitspraak van de rechtbank Utrecht, van 10 oktober 2011, LJN: BT9008 kreeg de bestuurder zijn rijbewijs terug na een snelheidsovertreding met 69 km/u. Hij had wel een eerdere veroordeling wegens te hard rijden, maar die was van langere tijd geleden. Verder had de man aangevoerd dat hij zijn rijbewijs nodig had voor zijn werk. Hij had een eigen onderneming.

De rechter oordeelde als volgt:

“Maatstaf bij de beoordeling van het onderhavige klaagschrift is allereerst of in dit geval het rijbewijs terecht is ingevorderd en ingehouden, voorts of het voortduren van de inhouding terecht is.

Het rijbewijs van klager is naar het oordeel van de rechtbank gelet op het bepaalde in artikel 164 WVW op goede gronden ingevorderd, nu moet worden aangenomen dat hij de maximumsnelheid heeft overschreden met 50 kilometer per uur of meer, namelijk met 69 kilometer per uur waar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur gold.
Vervolgens heeft de officier gelet op het bepaalde in lid 4 van artikel 164 WVW op goede gronden het rijbewijs ingehouden nu ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat klager zich opnieuw zal schuldig maken aan ernstig gevaarlijk verkeersgedrag, gelet op het onverantwoorde rijgedrag van klager.

De rechtbank is echter van oordeel dat ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan klager in geval van veroordeling geen langere onvoorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen zal worden opgelegd, dan voor de duur van 1 maand. Daarbij is van belang dat klager niet recent is veroordeeld (voor een overtreding van de WVW) terwijl klager voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden
– klager heeft een eigen bedrijf – zijn rijbewijs nodig heeft.

Het klaagschrift zal dan ook gegrond worden verklaard in zoverre, dat teruggave van het rijbewijs wordt gelast met ingang van het moment waarop het rijbewijs 1 maand ingevorderd/ingehouden is geweest.”

Bijstand door advocaat

Het indienen van een klaagschrift kan dus lonen. Het is wel belangrijk dat u het klaagschrift laat opstellen door een gespecialiseerde advocaat die precies weet welke gronden (verweren) hij moet aanvoeren om de kans op teruggave te vergroten. Juist in dit soort zaken, is de rechter vrij in zijn beoordeling en beslissing. Wanneer het klaagschrift op zich genomen, gezien de wet- en regelgeving, terecht is ingevorderd en ingehoud, is het belangrijk dat wij de rechter ervan overtuigen waarom hij in deze zaak, gelet op uw persoonlijke omstandigheden, het rijbewijs moet teruggeven. Met een ervaren advocaat aan uw zijde, die weet hoe rechters denken, is de kans dat u uw rijbewijs terug krijgt het grootst.


Regels invordering rijbewijs na hard rijden

Geplaatst op: 19 juni 2012

Artikel 164 WVW bepaalt dat de politie het rijbewijs mag invorderen bij een snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/u. Anders dan bij rijden onder invloed, wordt hier geen onderscheid gemaakt een beginnend bestuurder, die zijn/haar rijbewijs minder dan 5 jaar geleden heeft behaald, en een normaal bestuurder.

De officier van justitie kan sinds 1 juni 2011 ook bij een snelheidsoverschrijding van 50 km/u of meer direct besluiten tot inhouding. Voorheen kon dat pas bij een snelheidsoverschrijding van 70 km/u of meer, of in geval van recidive. De omstandigheden van het geval zullen hier van belang zijn. Zo zal een snelheidsoverschrijding van 50 km/u op de autosnelweg, in het holst van de nacht, met nauwelijks overig verkeer minder snel tot inhouding leiden dan eenzelfde overschrijding tijdens de spits in de stad.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden