085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Rijbewijs ingehouden, wat nu?

Geplaatst op: 31 juli 2019

Wanneer de officier van justitie uw rijbewijs heeft ingehouden, heeft het geen zin meer om nog een brief te sturen aan de officier van justitie om het rijbewijs terug te krijgen. De enige mogelijk die u hebt om voortijdig het rijbewijs terug te krijgen, is door een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. In het klaagschrift beklaagt u zich over de weigering van de officier van justitie om het ingehouden rijbewijs terug te geven.

Meer informatie indienen klaagschrift > 


Wanneer rijbewijs ingehouden na alcohol

Geplaatst op: 28 oktober 2013

Is uw rijbewijs ingehouden door de officier van justitie na rijden onder invloed van alcohol? Het rijbewijs mag worden ingehouden bij een ademalcoholgehalte van 570 µgl. Dat staat gelijk aan een bloedalcoholgehalte van 1,3‰. Bij beginnend bestuurders mag het rijbewijs worden ingevorderd bij een ademalcoholgehalte van 350 µgl, oftewel een bloedalcoholgehalte van 0,8‰.


In tabel gaat het om de volgende gevallen waarbij het rijbewijs wordt ingehouden:

Alcoholgehalte in de adem (µgl) Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰)
BEGINNEND BESTUURDER (rijbewijs korter dan 5 jaar in het bezit) > 350 µgl >0,8 ‰
NORMAAL BESTUURDER (langer dan 5 jaar rijbewijs in bezit) > 570 µgl >1,3 ‰

Dit zijn in wezen dezelfde alcoholgehaltes als waarbij het rijbewijs door de politie mag worden ingevorderd. Vroeger werd wel onderscheid gemaakt tussen het alcoholgehalte waarbij het rijbewijs mag worden ingevorderd en het alcoholgehalte waarbij het rijbewijs mag worden ingehouden door de politie. Heden ten dage is dat dat verschil in theorie niet meer aanwezig.
In de praktijk zien we echter in sommige gevallen nog wel enig verschil. Bij recidive is de kans dat het rijbewijs wordt ingehouden groot, evenals bij een ademalcoholgehalte van > 785 µgl, oftwel een bloedalcoholgehalte van >1,8 ‰. In alle andere gevallen hebt u kans dat het rijbewijs niet zal worden ingehouden door de officier van justitie.

Klaagschrift indienen

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd wegens rijden onder invloed van alcohol dan kunt u tegen de invordering en inhouding van het rijbewijs een klaagschrift indienen. In de volksmond wordt dit ook wel eens een bezwaarschrift genoemd. Hoe dit precies werkt, en wat u als verweren kunt aanvoeren, leest u hier.

Straffen

Of het zinvol is om een klaagschrift in te dienen tegen de beslissing tot inhouding van het rijbewijs, is mede afhankelijk van de uiteindelijk op te leggen duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid. Sowieso geldt dat het rijbewijs moet worden teruggegeven wanneer redelijkerwijs is te verwachten dat de strafrechter later geen langere ontzegging van de rijbevoegdheid zal opleggen. Hierbij is het belangrijk dat de rechtbanken andere richtlijnen (orientatiepunten) hanteren dan het Openbaar Ministerie. 

> Overzicht straffen bij rijden onder invloed van alcohol

Persoonlijk belang teruggave rijbewijs

Daarnaast vindt er een afweging plaats van uw persoonlijk belang bij teruggave van het rijbewijs. Wannneer u het rijbewijs nodig hebt voor uw werk, is de kans groter dat u het terugkrijgt, dan wanneer u het rijbewijs enkel nodig hebt voor het doen van boodschappen. 


Wanneer rijbewijs ingehouden ivm snelheid

Geplaatst op: 28 oktober 2013

Is uw rijbewijs ingehouden door de officier van justitie in verband met een snelheidsovertreding? Het rijbewijs mag worden ingehouden bij een snelheidsovertreding van meer dan 50 km/u. Te hard rijden levert altijd een risico op dat uw rijbewijs wordt ingehouden.


Dit zijn in wezen dezelfde snelheden als waarbij het rijbewijs door de politie mag worden ingevorderd. Vroeger werd wel onderscheid gemaakt tussen de snelheidsoverschrijding waarbij het rijbewijs mag worden ingevorderd en de snelheidsoverschrijding waarbij het rijbewijs mag worden ingehouden door de officier van justitie. Heden ten dage is dat dat verschil in theorie niet meer aanwezig. In de praktijk zien we echter in sommige gevallen nog wel enig verschil. Bij recidive is de kans dat het rijbewijs wordt ingehouden groot, evenals bij een snelheidsoverschrijding van > 70 km/u. In alle andere gevallen hebt u kans dat het rijbewijs niet zal worden ingehouden door de officier van justitie.

Klaagschrift indienen

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd wegens rijden onder invloed van alcohol dan kunt u tegen de invordering en inhouding van het rijbewijs een klaagschrift indienen. In de volksmond wordt dit ook wel eens een bezwaarschrift genoemd. Hoe dit precies werkt, en wat u als verweren kunt aanvoeren, leest u hier.


Rijbewijs ingehouden

Geplaatst op: 28 oktober 2013

Teruggave rijbewijs na invordering/inhouding

Geplaatst op 09 december 2013

Het rijbewijs wordt door de officier van justitie onverwijld teruggegeven, indien:

  • het rijbewijs ten onrechte is ingevorderd, of
  • de officier van justitie niet binnen tien dagen na de dag van invordering over de inhouding heeft beslist (met inachtneming van de Algemene Termijnenwet, of
  • binnen een termijn van zes maanden na de dag van invordering geen strafbeschikking is uitgevaardigd, dan wel binnen deze termijn van zes maanden het onderzoek van de zaak op de terechtzitting niet is aangevangen, of
  • ernstig rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid dat geen onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid wordt opgelegd, of
  • ernstig rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid dat een kortere onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid zal worden opgelegd dan de tijd gedurende welke het rijbewijs ingevorderd of ingehouden is geweest, dan wel
  • de door de officier van justitie vastgestelde inhoudingtermijn is verstreken.

Lees meer ›

Rijbewijs ingehouden, wat nu?

Geplaatst op 28 oktober 2013

Wanneer de officier van justitie uw rijbewijs heeft ingehouden, heeft het geen zin meer om nog een brief te sturen aan de officier van justitie om het rijbewijs terug te krijgen. De enige mogelijk die u hebt om voortijdig het rijbewijs terug te krijgen, is door een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. In het klaagschrift beklaagt u zich over de weigering van de officier van justitie om het ingehouden rijbewijs terug te geven.

Lees meer ›

Wanneer rijbewijs ingehouden ivm snelheid

Geplaatst op 28 oktober 2013

Is uw rijbewijs ingehouden door de officier van justitie in verband met een snelheidsovertreding? Het rijbewijs mag worden ingehouden bij een snelheidsovertreding van meer dan 50 km/u. Te hard rijden levert altijd een risico op dat uw rijbewijs wordt ingehouden.

Lees meer ›

Wanneer rijbewijs ingehouden na alcohol

Geplaatst op 28 oktober 2013

Is uw rijbewijs ingehouden door de officier van justitie na rijden onder invloed van alcohol? Het rijbewijs mag worden ingehouden bij een ademalcoholgehalte van 570 µgl. Dat staat gelijk aan een bloedalcoholgehalte van 1,3‰. Bij beginnend bestuurders mag het rijbewijs worden ingevorderd bij een ademalcoholgehalte van 350 µgl, oftewel een bloedalcoholgehalte van 0,8‰.

Lees meer ›

Schadevergoeding ingehouden rijbewijs

Geplaatst op 28 oktober 2013

Wanneer blijkt dat de officier van justitie ten onrechte uw rijbewijs heeft ingehouden, hebt u recht op schadevergoeding. Het rijbewijs is onterecht ingehouden wanneer u later door de rechter wordt vrijgesproken. Ook na een sepot hebt u recht op schadevergoeding wegens een onterecht ingehouden rijbewijs.

Lees meer ›

Klaagschrift na ingehouden rijbewijs

Geplaatst op 28 oktober 2013

Wanneer uw rijbewijs door de officier van justitie wordt ingehouden, wilt u deze uiteraard zo spoedig mogelijk terug. Het heeft in die gevallen geen zin meer om een brief te sturen naar de officier van justitie. De enige kans om het ingehouden rijbewijs terug te krijgen, is door een klaagschrift in te laten dienen bij de rechtbank.Lees meer ›


Schadevergoeding ingehouden rijbewijs

Geplaatst op: 13 oktober 2013

Wanneer blijkt dat de officier van justitie ten onrechte uw rijbewijs heeft ingehouden, hebt u recht op schadevergoeding. Het rijbewijs is onterecht ingehouden wanneer u later door de rechter wordt vrijgesproken. Ook na een sepot hebt u recht op schadevergoeding wegens een onterecht ingehouden rijbewijs.


Het recht op schadevergoeding volgt uit artikel 164 lid 9 WVW, in welk artikel het volgende is bepaald:

“Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel of met zodanige oplegging, doch op grond van een feit waarvoor de toepassing van het eerste of vierde lid niet is toegelaten, kan de rechter op verzoek van de gewezen verdachte hem een vergoeding ten laste van de Staat toekennen voor de schade die hij ten gevolge van die toepassing heeft geleden. Onder schade is begrepen het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat. De artikelen 89, derde tot en met zesde lid , 90 , 91 en 93 van het Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.”

Hoogte schadevergoeding na ingehouden rijbewijs

Het is inmiddels vaste jurisprudentie dat u recht op een  immateriele schadevergoeding van € 10,00 voor iedere dag dat u uw rijbewijs is ingehouden. Is uw schade hoger, dan moet dit nader worden gemotiveerd en onderbouwd met bewijzen.

Verzoek schadevergoeding indienen

Indien u een verzoek tot schadevergoeding wegens een onterecht ingehouden rijbewijs wilt indienen, kunt u dat zelf doen, maar u kunt dit ook gratis laten doen door een gespecialiseerde advocaat. U kunt uw zaak aanmelden via www.schadevergoedingnavrijspraak.nl. De advocaat kan u kosteloos bijstaan omdat de rechtbank ook een vergoeding toekent voor het opstellen en het indienen van het verzoekschrift.


Veelgestelde vragen – rijbewijs ingevorderd

Geplaatst op: 08 september 2013


Mijn rijbewijs is ingevorderd, wat nu?

Wanneer uw rijbewijs door de politie is ingevorderd, kunt u de officier van justitie een brief sturen met het verzoek om het rijbewijs terug te krijgen. In die brief moet u vermelden waarom u het niet eens bent met de invordering en/of welk belang u hebt bij teruggave van het rijbewijs. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk. Meer informatie over de brief aan de officier van justitie vindt u hier

De brief moet u richten aan het CVOM te Utrecht. Dit is de centrale afdeling van het Openbaar Ministerie dat o.a. gaat over alle rijbewijszaken, dus ook de ingevorderde rijbewijzen. Het probleem met deze centralisering is dat bij de afhandeling van de verzoeken tot teruggave nauwelijk nog rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden, als de brief al op tijd bij de juiste persoon terecht komt. 

De officier van justitie is verplicht om binnen 10 dagen een beslissing te nemen over het ingevorderde rijbewijs. De officier van justitie kan het rijbewijs teruggeven, maar hij kan ook beslissen om het rijbewijs nog langer in te houden. 


Wat moet er in de brief staat om mijn ingevorderde rijbewijs terug te kunnen krijgen? 

U kunt een brief sturen naar de officier van justite om uw ingevorderde rijbewijs terug te vragen. U stuurt de brief naar het volgende adres:

CVOM
Afdeling Straf (ingevorderde rijbewijzen)
Postbus 8267
3503 RG UTRECHT

In de brief schrijft u waarom u het niet eens bent met de invordering van het rijbewijs en/of waarom u uw rijbewijs dringend nodig hebt. Waar mogelijk moet u ook iets vermelden over de eventuele bijzondere omstandigheden waaronder u bent aangehouden. Kunt u uitleggen waarom het een incident was dat u onder invloed van alcohol hebt gereden, of hoe het kwam dat u te hard hebt gereden. Belangrijk is verder dat u aangeeft dat u geschrokken bent van de aanhouding en de onmiddellijke invordering van het rijbewijs en dat het niet meer zal gebeuren. Waar u schrijft dat u uw rijbewijs dringend nodig hebt, moet u dit altijd goed motiveren en onderbouwen met bewijsstukken.

Ons advies is evenwel om niet zelf een brief te sturen, maar dit over te laten aan een gespecialiseerde advocaat. Zeker wanneer u uw rijbewijs echt dringend nodig hebt, doet u er verstandig aan om onmiddellijk uw zaak bij ons aan te melden zodat wij u kunnen bijstaan. Onze advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging; gesubsidieerde rechtsbijstand) en voor betalende clienten hanteren wij een concurrerend uurtarief van € 120,00 excl. BTW per uur. U vindt nergens anders gespecialiseerde rechtsbijstand voor deze lage prijs!


Kan ik een voorbeeldbrief downloaden voor het terugkrijgen van het ingevorderde rijbewijs?

Wij hebben een voorbeeldbrief online gezet die u gratis kunt downloaden. U kunt ervoor kiezen om deze brief te gebruiken, maar ons advies is om een gepersonaliseerde, op de omstandigheden afgestemde brief te laten schrijven door een advocaat. 

Voorbeeldbrief verzoek teruggave rijbewijs (alcohol) 


Het is nu 10 dagen nadat mijn rijbewijs is ingevorderd, en ik met nog steeds geen bericht van de officier van justitie gekregen. 

De officier van justitie is verplicht om binnen 10 dagen nadat uw rijbewijs is ingevorderd een beslissing te nemen wat er met het rijbewijs gaat gebeuren. Dit is zo bepaald in artikel 164 lid 6 WVW.

In de praktijk kan het zijn dat de officier van justitie wel binnen deze termijn van 10 dagen een beslissing heeft genomen, maar dat de brief u later bereikt. Dit kan te maken hebben met vertraging bij het ter post aanbieden van de brief of bezorging. Ons advies is daarom altijd om nog enkele dagen te wachten totdat u de brief ontvangt. 

Wanneer onze advocaten namens u een klaagschrift indienen tegen de inhouding van het rijbewijs, vragen wij ook altijd de processtukken op, waaronder de beslissing van de officier van justitie. Wanneer de officier te laat is bij het nemen van de beslissing, levert dat een extra grond op voor het klaagschrift. De rechter zal dan op grond van dit verzuim bepalen dat het rijbewijs aan u terug moet worden gegeven.

> Meer informatie 10 dagen termijn


Wat gebeurt er wanneer de officier van justitie te laat is met zijn beslissing over teruggave of inhouding van het ingevorderde rijbewijs?

De officier van justitie moet binnen 10 dagen nadat uw rijbewijs is ingevorderd beslissen wat hij met het rijbewijs doet. Wanneer deze termijn wordt overschreden, is de officier van justitie verplicht om het rijbewijs terug te geven. Vanwege de centralisering van alle rijbewijszaken bij het CVOM te Utrecht, komt het steeds vaker voor dat deze termijn van 10 dagen door de veelheid aan zaken niet wordt gehaald. In dat geval hebt u dus veel geluk! Soms komt het voor dat de officier van justitie tot inhouding van het rijbewijs besluit terwijl de termijn van 10 dagen al waren verstreken. Wanneer uw advocaat de processtukken opvraagt, kan hij dit voor u nagaan.


Ik heb mijn ingevorderde rijbewijs terug gekregen. Kan ik nu mijn rijbewijs behouden?

Wanneer u uw ingevorderde rijbewijs van de officier van justitie hebt terug gekregen, kunt u het rijbewijs voorlopig behouden. Hoe lang dat voorlopig is, is afhankelijk van twee omstandigheden.

CBR – ongeldig verklaring rijbewijs
Het kan zijn dat de politie ook een melding heeft gedaan bij het CBR. In geval van rijden onder invloed van alcohol gebeurt dat bijna altijd. Het CBR legt dan afhankelijk van de hoogte van het ademalcoholgehalte een alcoholslotprogramma of een onderzoek naar de rijgeschiktheid op. Bij een alcoholslotprogramma wordt het rijbewijs ongeldig verklaard voor alle categorien, met uitzondering van de categorie AM (bromfiets). U mag dan pas weer rijden, nadat u een alcoholslot in uw auto hebt laten inbouwen. Het rijbewijs is dan alleen geldig voor de categorie B (personenauto’s) en dan ook alleen maar voor die personenauto waarin het alcoholslot is ingebouwd. Het kenteken van die auto wordt vermeld op het rijbewijs. Wilt u bezwaar maken tegen de beslissing van het CBR, dan kunnen onze advocaten u hierbij helpen.

> Meer informatie over alcoholslotprogramma

> Informatiebrochure CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid

Politierechter – ontzegging van de rijbevoegdheid
Daarnaast moet u ooit nog bij de politierechter verschijnen. Bij de rechter loopt u het risico dat aan u een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd krijgt. Ook dat raakt u uw rijbewijs kwijt voor de duur van de ontzegging. Wilt u dat voorkomen, dan adviseren wij u om zich ter terechtzitting te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat uit ons netwerk.

De officier heeft een brief gestuurd met de mededeling dat hij mijn ingevorderde rijbewijs nog langer houdt, wat nu?

De officier van justitie moet binnen 10 dagen nadat uw rijbewijs is ingevorderd beslissen wat hij met het rijbewijs doet. Indien de officier van justitie beslist tot inhouding van het rijbewijs, zal hij dit per brief aan u laten weten. In de brief staat ook de termijn vermeld van de inhouding van het rijbewijs.

Om uw rijbewijs toch binnen deze termijn terug te krijgen, kunt u op grond van artikel 164 lid 8 WVW een klaagschrift indienen tegen de beslissing van de officier van justitie. Het klaagschrift moet worden ingediend ter griffie van de rechtbank in het arrondissement waar het rijbewijs is ingevorderd.

Kan ik ook een klaagschrift indienen tegen de invordering van het rijbewijs?

Ja, u kunt ook al een klaagschrift indienen tegen de invordering van het rijbewijs. Over het algemeen wacht men totdat zij de beslissing van de officier van justitie hebben ontvangen, omdat de officier ook ambtshalve kan besluiten tot teruggave van het rijbewijs, maar u hoeft die beslissing niet af te wachten als u dat niet wil. Als u uw rijbewijs dringend nodig hebt, kunt u tijd besparen door direct een klaagschrift in te dienen nadat het rijbewijs is ingevorderd.

Hoe moet ik een klaagschrift indienen?

Tegen de invordering of inhouding van het rijbewijs kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank in het arrondissement waar het rijbewijs is ingevorderd. In het klaagschrift schrijft u de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie, en legt u uit waarom het noodzakelijk is dat het rijbewijs aan u moet worden teruggegeven.
Het klaagschrift moet ter griffie van de rechtbank worden ingediend. Dit betekent dat u het klaagschrift op de rechtbank moet afgeven. U kunt ook de griffier van de rechtbank machtigen om het klaagschrift namens u in te dienen.
Gelet op de formaliteiten en de regels die gelden voor het indienen van een klaagschrift is ons advies om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat, die namens u het klaagschrift tegen de inhouding van het rijbewijs opstelt en indient.

> Meer informatie over indienen klaagschrift tegen ingevorderd/ingehouden rijbewijs

Hoe lang duurt de klaagschriftprocedure?

De duur van de klaagschriftprocedure verschilt per arrondissement. Bij de ene rechtbank verloopt de procedure sneller dan bij de andere. Gemiddeld moet u rekenen op zo’n 2 – 4 weken voordat de zaak op zitting komt. Ter terechtzitting zal de rechter direct besluiten of u uw rijbewijs terug krijgt of niet. Wanneer de rechter het klaagschrift gegrond verklaard, en beslist tot teruggave van het rijbewijs, krijgt u dit via het CVOM toegestuurd. U moet er rekening mee houden dat het dan nog enkele dagen duurt voordat u het rijbewijs weer in uw bezit hebt, en mag rijden.

Ik heb mijn ingevorderde/ingehouden rijbewijs van de rechter teruggekregen. Kan deze later toch weer worden afgepakt?

Wanneer u uw ingevorderde rijbewijs van de rechter hebt terug gekregen, kunt u het rijbewijs voorlopig behouden. Hoe lang dat voorlopig is, is afhankelijk van twee omstandigheden.

CBR – ongeldig verklaring rijbewijs
Het kan zijn dat de politie ook een melding heeft gedaan bij het CBR. In geval van rijden onder invloed van alcohol gebeurt dat bijna altijd. Het CBR legt dan afhankelijk van de hoogte van het ademalcoholgehalte een alcoholslotprogramma of een onderzoek naar de rijgeschiktheid op. Bij een alcoholslotprogramma wordt het rijbewijs ongeldig verklaard voor alle categorien, met uitzondering van de categorie AM (bromfiets). U mag dan pas weer rijden, nadat u een alcoholslot in uw auto hebt laten inbouwen. Het rijbewijs is dan alleen geldig voor de categorie B (personenauto’s) en dan ook alleen maar voor die personenauto waarin het alcoholslot is ingebouwd. Het kenteken van die auto wordt vermeld op het rijbewijs. Wilt u bezwaar maken tegen de beslissing van het CBR, dan kunnen onze advocaten u hierbij helpen.

> Meer informatie over alcoholslotprogramma

> Informatiebrochure CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid

Politierechter – ontzegging van de rijbevoegdheid
Daarnaast moet u ooit nog bij de politierechter verschijnen. Bij de rechter loopt u het risico dat aan u een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd krijgt. Ook dat raakt u uw rijbewijs kwijt voor de duur van de ontzegging. Wilt u dat voorkomen, dan adviseren wij u om zich ter terechtzitting te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat uit ons netwerk.

Hoeveel kost de rechtsbijstand van een advocaat?

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, zullen wij u in contact brengen met een gespecialiseerde advocaat binnen ons netwerk. Alle advocaten verlenen rechtsbijstand ook pro deo. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, hoeft u hoogstens een geringe eigen bijdrage te betalen. Uw advocaat kan u hier meer over vertellen en u adviseren of u in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand.

> Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand 

Indien u niet in aanmerking komt gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt de bijstand op betalende basis verricht. Alle advocaten binnen ons netwerk hanteren het zeer voordelige honorarium van € 120,00 excl. BTW per uur, ook als hun normale honorarium hoger is! Bij aanmelding via onze website krijgt u dus altijd korting. Deskundige rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat vindt u nergens goedkoper!


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden