085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Procedure na ingevorderd rijbewijs

Geplaatst op: 09 december 2013

De officier van justitie beslist zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien dagen na de dag van invordering over de inhouding van het rijbewijs. E.e.a. met inachtneming van de Algemene Termijnenwet.


Artikel 1, lid 1 Algemene Termijnenwet: Een in een wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
Artikel 3, lid 1 Algemene Termijnenwet: Algemeen erkende feestdagen in de zin van deze wet zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei.
Artikel 3, lid 2 Algemene Termijnenwet: Voor de toepassing van deze wet wordt de Goede Vrijdag met de in het vorige lid genoemde dagen gelijkgesteld.

De beslissing wordt genoteerd en gedateerd op het daarvoor bestemde gedeelte van het proces-verbaal van invordering. Daarbij wordt tevens de maximum termijn aangegeven gedurende welke het rijbewijs kan worden ingehouden. Ter bepaling van die termijn geldt als uitgangspunt de te verwachten duur van (het onvoorwaardelijke deel van) de ontzegging van de rijbevoegdheid.

Ingevorderde rijbewijzen worden door de politie met het proces-verbaal onverwijld aan het OM gezonden. In het geval de officier van justitie bij de CVOM tot inhouding bevoegd is, dient het proces-verbaal van invordering, het ingevorderde rijbewijs en het proces-verbaal van overtreding/misdrijf binnen vijf dagen na het moment van invordering bij de CVOM te zijn ontvangen.

Ten aanzien van het verkrijgen van recidivegegevens wordt gebruik gemaakt van de justitiële documentatie, evenals van actuele gegevens van het rijbewijzenregister. Tevens wordt rekening gehouden met de gegevens die door de politie worden aangeleverd (zie ook par. 3.1.4). Van de beslissing tot inhouding wordt door een medewerker van het (regio)parket of de CVOM melding gemaakt in het rijbewijzenregister.

Indien u het rijbewijs terug wilt krijgen, kunt u hiervoor een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Wij kunnen u hierbij helpen. Al voor € 475,00 stellen wij een uitgebreid klaagschrift voor u op waarmee u een grote kans hebt op teruggave van het rijbewijs. 


Rijbewijs ingenomen voorbeeldbrief officier van justitie

Geplaatst op: 02 november 2013

Wanneer uw rijbewijs door de officier van justitie is ingenomen, wilt u het rijbewijs uiteraard zo snel mogelijk terug krijgen. De officier van justitie moet binnen 10 dagen nadat het rijbewijs is ingenomen, beslissen of hij het rijbewijs aan u teruggeeft, of dat hij het rijbewijs langer inhoudt. U kunt in die periode proberen het ingenomen rijbewijs terug te krijgen door de officier van justitie een brief te sturen.


Brief officier van justitie

In de brief aan de officier van justitie dient u aan te geven waarom u het rijbewijs dringend nodig hebt. U dient dit goed te motiveren en – zo mogelijk – te onderbouwen met bewijsstukken.

Wellicht waren er ook bijzondere omstandigheden die speelden bij het feit waarvan u verdacht wordt. Bijvoorbeeld dat het rustig was op de weg waar u te hard hebt gereden, of dat u een speciaal feestje had waar u teveel had gedronken, terwijl u normaal vrijwel nooit drinkt. Vermeld deze bijzondere omstandigheden dan in de brief.

In sommige gevallen is het verstandig spijt te betuigen, maar u moet hier wel voorzichtig mee zijn, omdat u daardoor wellicht schuld erkent, waardoor bepaalde verweren later niet meer gevoerd kunnen worden

U dient uw brief zoveel mogelijk te onderbouwen met verklaringen van derden, bijvoorbeeld uw werkgever, artsen, vrienden/kennissen, etc.

Een advocaat kan samen met u de feiten en omstandigheden van het geval bespreken, om zo alle relevante elementen in uw zaak aan de orde te laten komen in de brief.

Voorbeeldbrief

Ons advies is om een brief door een gespecialiseerde advocaat te laten opstellen, of zelfs om meteen een klaagschrift in te dienen nadat uw rijbewijs is ingenomen. Voor het geval dat u toch liever zelf eerst een brief stuurt, hebben wij een voorbeeldbrief opgesteld die u naar de officier van justitie kunt sturen nadat uw rijbewijs is ingenomen.> Voorbeeldbrief officier van justitie na ingenomen rijbewijs


Adres CVOM

U dient de brief te sturen naar:

CVOM
Afdeling Straf (ingevorderde rijbewijzen)
Postbus 8267
3503 RG UTRECHT


Veelgestelde vragen – ingenomen rijbewijs

Geplaatst op: 29 oktober 2013


Mijn rijbewijs is ingenomen, wat nu?

Wanneer uw rijbewijs door de politie is ingenomen, kunt u de officier van justitie een brief sturen met het verzoek om het rijbewijs terug te krijgen. In die brief moet u vermelden waarom u het niet eens bent met dat uw rijbewijs is ingenomen en/of welk belang u hebt bij teruggave van het rijbewijs. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk. Meer informatie over de brief aan de officier van justitie vindt u hier

De brief moet u richten aan het CVOM te Utrecht. Dit is de centrale afdeling van het Openbaar Ministerie dat o.a. gaat over alle rijbewijszaken, dus ook de ingevorderde rijbewijzen. Het probleem met deze centralisering is dat bij de afhandeling van de verzoeken tot teruggave nauwelijk nog rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden, als de brief al op tijd bij de juiste persoon terecht komt. 

De officier van justitie is verplicht om binnen 10 dagen een beslissing te nemen over het ingevorderde rijbewijs. De officier van justitie kan het rijbewijs teruggeven, maar hij kan ook beslissen om het rijbewijs nog langer in te houden. 

Meer informatie klaagschrift rijbewijs >


Wat moet er in de brief staat om mijn ingenomen rijbewijs terug te kunnen krijgen? 

U kunt een brief sturen naar de officier van justite om uw ingenomen rijbewijs terug te vragen. U stuurt de brief naar het volgende adres:

CVOM Afdeling Straf (ingevorderde rijbewijzen) Postbus 8267 3503 RG UTRECHT

In de brief schrijft u waarom u het niet eens bent met dat uw rijbewijs is ingenomen en/of waarom u uw rijbewijs dringend nodig hebt. Waar mogelijk moet u ook iets vermelden over de eventuele bijzondere omstandigheden waaronder u bent aangehouden. Kunt u uitleggen waarom het een incident was dat u onder invloed van alcohol hebt gereden, of hoe het kwam dat u te hard hebt gereden. Belangrijk is verder dat u aangeeft dat u geschrokken bent van de aanhouding en de onmiddellijke invordering van het rijbewijs en dat het niet meer zal gebeuren. Waar u schrijft dat u uw rijbewijs dringend nodig hebt, moet u dit altijd goed motiveren en onderbouwen met bewijsstukken.

Ons advies is evenwel om niet zelf een brief te sturen, maar dit over te laten aan een gespecialiseerde advocaat. Zeker wanneer u uw rijbewijs echt dringend nodig hebt, doet u er verstandig aan om onmiddellijk uw zaak bij ons aan te melden zodat wij u kunnen bijstaan. Onze advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging; gesubsidieerde rechtsbijstand) en voor betalende clienten hanteren wij een concurrerend uurtarief van € 120,00 excl. BTW per uur. U vindt nergens anders gespecialiseerde rechtsbijstand voor deze lage prijs!


Hoe lang kan de officier het ingenomen rijbewijs onder zich houden?

Het ingenomen rijbewijs mag slechts voor een beperkte duur bij de officier van justitie blijven. De duur is afhankelijk van de reden van de invordering en ook de ernst van de overtredingen. Bij rijden onder invloed van alcohol kan het rijbewijs langer worden ingehouden dan bij een snelheidsoverschrijding.

In alle gevallen geldt echter dat het rijbewijs binnen 6 maanden (te rekenen vanaf het moment dat het rijbewijs is ingehouden) aan u moet worden teruggegeven wanneer de strafzaak niet binnen die termijn door de rechter wordt behandeld. Deze termijn van 6 maanden dient strikt door de officier van justitie te worden nageleefd.

Het is nu 10 dagen nadat mijn rijbewijs is ingenomen, en ik met nog steeds geen bericht van de officier van justitie gekregen. 

De officier van justitie is verplicht om binnen 10 dagen nadat uw rijbewijs is ingenomen een beslissing te nemen wat er met het rijbewijs gaat gebeuren. Dit is zo bepaald in artikel 164 lid 6 WVW.

In de praktijk kan het zijn dat de officier van justitie wel binnen deze termijn van 10 dagen een beslissing heeft genomen, maar dat de brief u later bereikt. Dit kan te maken hebben met vertraging bij het ter post aanbieden van de brief of bezorging. Ons advies is daarom altijd om nog enkele dagen te wachten totdat u de brief ontvangt. 

Wanneer onze advocaten namens u een klaagschrift indienen tegen de inhouding van het rijbewijs, vragen wij ook altijd de processtukken op, waaronder de beslissing van de officier van justitie. Wanneer de officier te laat is bij het nemen van de beslissing, levert dat een extra grond op voor het klaagschrift. De rechter zal dan op grond van dit verzuim bepalen dat het rijbewijs aan u terug moet worden gegeven.


Wat gebeurt er wanneer de officier van justitie te laat is met zijn beslissing over teruggave of inhouding van het ingenomen rijbewijs?

De officier van justitie moet binnen 10 dagen nadat uw rijbewijs is ingenomen beslissen wat hij met het rijbewijs doet. Wanneer deze termijn wordt overschreden, is de officier van justitie verplicht om het rijbewijs terug te geven. Vanwege de centralisering van alle rijbewijszaken bij het CVOM te Utrecht, komt het steeds vaker voor dat deze termijn van 10 dagen door de veelheid aan zaken niet wordt gehaald. In dat geval hebt u dus veel geluk! Soms komt het voor dat de officier van justitie tot inhouding van het rijbewijs besluit terwijl de termijn van 10 dagen al waren verstreken. Wanneer uw advocaat de processtukken opvraagt, kan hij dit voor u nagaan.


Ik heb mijn ingenomen rijbewijs teruggekregen. Kan ik nu mijn rijbewijs behouden?

Wanneer u uw ingenomen rijbewijs van de officier van justitie hebt terug gekregen, kunt u het rijbewijs voorlopig behouden. Hoe lang dat voorlopig is, is afhankelijk van twee omstandigheden. CBR – ongeldig verklaring rijbewijs Het kan zijn dat de politie ook een melding heeft gedaan bij het CBR. In geval van rijden onder invloed van alcohol gebeurt dat bijna altijd. Het CBR legt dan afhankelijk van de hoogte van het ademalcoholgehalte een LEMA, EMA of een onderzoek naar de rijgeschiktheid op.

> Informatiebrochure CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid

Politierechter – ontzegging van de rijbevoegdheid
Daarnaast moet u ooit nog bij de politierechter verschijnen. Bij de rechter loopt u het risico dat aan u een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd krijgt. Ook dan raakt u uw rijbewijs kwijt voor de duur van de ontzegging. Wilt u dat voorkomen, dan adviseren wij u om zich ter terechtzitting te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat uit ons netwerk.


Kan ik ook zelf een klaagschrift indienen om het ingenomen rijbewijs terug te krijgen?

Ja, u mag zelf ook een klaagschrift indienen bij de rechtbank, maar ons advies is om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Zeker wanneer u uw rijbewijs dringend nodig hebt, kunt u beter het zekere voor het onzekere nemen, en het klaagschrift op laten stellen door een advocaat die precies weet wat hij moet aanvoeren om uw rijbewijs terug te krijgen.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten zijn gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. 


Hoe moet ik een klaagschrift indienen?

Wanneer uw rijbewijs is ingenomen kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank in het arrondissement waar het rijbewijs is ingenomen. In het klaagschrift schrijft u de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie, en legt u uit waarom het noodzakelijk is dat het rijbewijs aan u moet worden teruggegeven. Het klaagschrift moet ter griffie van de rechtbank worden ingediend. Dit betekent dat u het klaagschrift op de rechtbank moet afgeven. U kunt ook de griffier van de rechtbank machtigen om het klaagschrift namens u in te dienen. Gelet op de formaliteiten en de regels die gelden voor het indienen van een klaagschrift is ons advies om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat, die namens u het klaagschrift tegen de inname van het rijbewijs opstelt en indient.

> Meer informatie over indienen klaagschrift tegen ingevorderd/ingehouden rijbewijs


Hoe lang duurt de klaagschriftprocedure?

De duur van de klaagschriftprocedure verschilt per arrondissement. Bij de ene rechtbank verloopt de procedure sneller dan bij de andere. Gemiddeld moet u rekenen op zo’n 2 – 4 weken voordat de zaak op zitting komt. Ter terechtzitting zal de rechter direct besluiten of u uw rijbewijs terug krijgt of niet. Wanneer de rechter het klaagschrift gegrond verklaard, en beslist tot teruggave van het rijbewijs, krijgt u dit via het CVOM toegestuurd. U moet er rekening mee houden dat het dan nog enkele dagen duurt voordat u het rijbewijs weer in uw bezit hebt, en mag rijden.

Als u uw zaak bij ons aanmeldt, zullen wij direct een klaagschrift voor u opstellen en indienen. Door onze snelle manier van werken, hebt u het rijbewijs vaak binnen 2 tot 3 weken al terug.


Hoeveel kost de rechtsbijstand van een advocaat?

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, zullen wij u in contact brengen met een gespecialiseerde advocaat binnen ons netwerk. Alle advocaten verlenen rechtsbijstand ook pro deo. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, hoeft u hoogstens een geringe eigen bijdrage te betalen. Uw advocaat kan u hier meer over vertellen en u adviseren of u in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand.

> Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand 

Indien u niet in aanmerking komt gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt de bijstand op betalende basis verricht. Alle advocaten binnen ons netwerk hanteren het zeer voordelige honorarium van € 135,00 excl. BTW per uur, ook als hun normale honorarium hoger is! Bij aanmelding via onze website krijgt u dus altijd korting. Deskundige rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat vindt u nergens goedkoper!


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden