085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Rijbewijs invorderen – criteria OM

Geplaatst op: 09 december 2013

Voor het invorderen van het rijbewijs bestaan vaste eisen. In dit artikel bespreken wij aan welke eisen voldaan moet zijn, om het rijbewijs te kunnen invorderen.


Vordering door opsporingsambtenaar

De overgifte van een rijbewijs moet worden gevorderd door één van de in artikel 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde opsporingsambtenaar, wanneer deze tegen de houder van dat rijbewijs een proces-verbaal opmaakt ter zake van een verdenking van een gepleegde overtreding met een motorrijtuig:

Invorderen bij rijden onder invloed van alcohol

Bij rijden onder invloed van alcohol kan het rijbewijs in de volgende gevallen worden ingevorderd:

a. artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a, WVW 1994, bij een bestuurder die langer dan 5 jaar een rijbewijs heeft, indien uit het resultaat van de ademanalyse blijkt dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger is dan 570 µg/l;

b. artikel 8, tweede lid, aanhef en onder b, WVW 1994, bij een bestuurder die langer dan 5 jaar een rijbewijs heeft, indien uit het resultaat van het bloedonderzoek blijkt dat het alcoholgehalte van het bloed van de bestuurder hoger is dan 1,3 promille;

c. artikel 8, eerste lid, WVW 1994, indien – het resultaat van de ademanalyse of het bloedonderzoek ontbreekt – een ernstig vermoeden bestaat dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger is dan 570 µg/l, onderscheidenlijk het alcoholgehalte van het bloed van de bestuurder hoger is dan 1,3 promille;

d. artikel 8, derde lid, aanhef en onder a, WVW 1994, indien uit het resultaat van de ademanalyse blijkt dat het alcoholgehalte van de adem van de beginnende bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig, inclusief de bromfiets, hoger is dan 350 µg/l;

e. artikel 8, derde lid, aanhef en onder b, WVW 1994, indien uit het resultaat van het bloedonderzoek blijkt dat het alcoholgehalte van het bloed van de beginnende bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig, inclusief de bromfiets, hoger is dan 0,8 promille;

f. artikel 8, eerste lid, WVW 1994, indien – het resultaat van de ademanalyse of het bloedonderzoek ontbreekt – een ernstig vermoeden bestaat dat het alcoholgehalte van de adem van de beginnende bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig, inclusief de bromfiets, hoger is dan 350 µg/l, onderscheidenlijk het alcoholgehalte van het bloed van die bestuurder hoger is dan 0,8 promille;

g. artikel 8, vierde lid, aanhef en onder b, WVW 1994, indien uit het resultaat van de ademanalyse blijkt dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder aan wie deelname aan het alcoholslotprogramma is opgelegd, hoger is dan 350 µg/l;

h. artikel 8, vierde lid, aanhef en onder b, WVW 1994, indien uit het resultaat van het bloedonderzoek blijkt dat het alcoholgehalte van het bloed van de bestuurder aan wie deelname aan het alcoholslotprogramma is opgelegd, hoger is dan 0,8 promille;

i. artikel 8, eerste lid, WVW 1994, indien – het resultaat van de ademanalyse of het bloedonderzoek ontbreekt – een ernstig vermoeden bestaat dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder aan wie deelname aan het alcoholslotprogramma is opgelegd, hoger is dan 350 µg/l, onderscheidenlijk het alcoholgehalte van het bloed van die bestuurder hoger is dan 0,8 promille;

j. artikel 163, tweede lid, WVW 1994 (verplichting mee te werken ademonderzoek);

k. artikel 163, zesde lid, WVW 1994 (verplichting mee te werken aan bloedonderzoek);

l. artikel 163, achtste lid, WVW 1994 (verplichting mee te werken aan drugsonderzoek);

m. artikel 163, negende lid, WVW 1994 (verplichting toestemming te geven bloedonderzoek);

n. artikel 6 jo. artikel 175, derde lid, WVW 1994 (verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel icm rijden onder invloed van alcohol), mits tevens proces-verbaal wordt opgemaakt ter zake van een hierboven onder a. tot en met m. genoemd misdrijf.

Het ernstig vermoeden dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger is dan 350 µg/l (beginnende bestuurder of deelnemer ASP) of 570 µg/l wordt onder meer aanwezig geacht, indien ten tijde van de ademtest het selectieapparaat de waarde ‘fail’ [10] aangeeft. Bij het ontbreken van een dergelijk onderzoek kan een zodanig vermoeden worden gebaseerd op de toestand en het gedrag van de bestuurder [11], alsmede op verklaringen omtrent de door hem/haar genuttigde hoeveelheid alcoholhoudende drank. De politie dient de bevindingen omtrent het ernstig vermoeden dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger is dan 350 µg/l (beginnende bestuurder of deelnemer ASP) of 570 µg/l duidelijk in het proces-verbaal van invordering te omschrijven.

Indien er sprake is van een bloed- of urineonderzoek, doet de politie het monster terstond per post toekomen aan het Nederlands Forensisch Instituut. Het monster zal begeleid moeten worden door een kopie van het proces-verbaal van invordering rijbewijs. De uitslag van het onderzoek wordt door het Nederlands Forensisch Instituut binnen zeven dagen na de datum van de bloed- of urineafname bij voorkeur per fax doorgegeven aan de officier van justitie onder vermelding van het nummer van het proces-verbaal, naam, geboortedatum en -plaats van de verdachte, opdat de officier van justitie binnen tien dagen kan beslissen tot inhouding dan wel teruggave van het rijbewijs. Daarnaast geeft het Nederlands Forensisch Instituut de uitslag schriftelijk door aan de politie.

Deze procedure geldt niet voor de bloedproef als tegenonderzoek op verzoek van de verdachte.

Snelheidsovertredingen

De overgifte van het rijbewijs moet worden gevorderd door één van de in artikel 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde personen, wanneer deze de bestuurder van een motorrijtuig heeft staande gehouden en hij tegen de bestuurder een proces-verbaal opmaakt ter zake van verdenking van een snelheidsovertreding met een motorrijtuig, terwijl de verdachte met dat motorrijtuig, anders dan een bromfiets, de ter plaatse toegestane maximumsnelheid met 50 km/h of meer heeft overschreden.

Daarnaast moet het rijbewijs worden ingevorderd, als de bestuurder van een bromfiets op grond van het gestelde in lid 2, onder e, wordt staande gehouden en de toegestane maximumsnelheid met 30 km/h of meer is overschreden.

Gevaarlijk rijgedrag

De overgifte van het rijbewijs kan worden gevorderd, wanneer tegen de houder van het rijbewijs een proces-verbaal wordt opgemaakt ter zake van een met een motorrijtuig gepleegde overtreding van een bij of krachtens de WVW 1994 vastgesteld voorschrift, mits door deze overtreding de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht. Dit geldt zowel ten aanzien van delicten gelegen binnen de sfeer van het rijden onder invloed als ten aanzien van andere delicten.

Indien er bijvoorbeeld proces-verbaal wordt opgemaakt terzake van overtreding van artikel 8 WVW 1994, terwijl uit het resultaat van de ademanalyse niet blijkt dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger is dan 570 µg/l (350 µg/l BB of deelnemer ASP), of, bij het ontbreken van een dergelijk onderzoek, er geen ernstig vermoeden bestaat dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger is dan 570 µg/l (350 µg/l BB of deelnemer ASP), of er een redelijk vermoeden bestaat van het gebruik van andere de rijvaardigheid verminderende stoffen, kan – onder de voorwaarde dat door deze overtreding de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht – de overgifte van het rijbewijs eveneens worden gevorderd.

Bij de inwerkingtreding van de Wegenverkeerswet 1994 werd invorderingsbevoegdheid gecreëerd ten aanzien van die bestuurders die zich schuldig maken aan verkeersgevaarlijk gedrag. Volgens de Memorie van Toelichting moet daarbij gedacht worden aan “gevallen van dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld waarbij de bestuurder niet onder invloed verkeerde (zie artikel 6 WVW 1994) of aan ernstige overschrijdingen van de maximumsnelheid op plaatsen waar dit tot bijzondere gevaarzetting leidt, zoals binnen de bebouwde kom”. [Zie Kamerstukken II 1990-1991, 22 030, nr. 3, p. 145-146]

Noch de Memorie van Toelichting, noch de Wegenverkeerswet 1994 geeft een limitatieve opsomming van de hieronder vallende overtredingen. Ten aanzien van de excessieve snelheidsovertredingen kan verwezen worden naar paragraaf 3.2.2 (“Excessieve snelheidsovertredingen”). Voor de overige overtredingen is het echter moeilijk om een vastomlijnde leidraad te geven. Belangrijk is dat de overtredingen een zwaarwegend gevaarzettend karakter hebben. De enkele omstandigheid dat een ongeval heeft plaatsgevonden, is niet bepalend of er sprake is van gevaarzettend gedrag.

Criteria kunnen worden gegeven, maar een en ander blijft natuurlijk afhankelijk van de casuïstiek:

er dient sprake te zijn van een samenloop van twee of meer overtredingen (in een dergelijk geval hoeft er geen sprake te zijn van een verkeersongeval), dan wel
er dient sprake te zijn van één zeer ernstige overtreding, waarbij niet sprake is van “slechts” hinder, maar van geconcretiseerde ernstige gevaarzetting.

Uitgangspunt bij het doen van een vordering tot overgifte blijft, dat er een inschatting moet worden gemaakt of de officier van justitie tijdens de terechtzitting een onvoorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen zal vorderen, dan wel deze ontzegging op grond van art. 257a Sv in een strafbeschikking zal opleggen. In de gevallen waarbij de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht, wordt, voordat de vordering tot overgifte wordt gedaan, eerst overlegd met de hulpofficier van justitie.

Het enkele feit dat de hulpofficier van justitie niet direct (lijfelijk dan wel telefonisch) beschikbaar is, rechtvaardigt geen aanhouding van de verdachte.

> Meer informatie ingevorderd rijbewijs

> Klaagschrift indienen na invordering rijbewijs


Rijbewijs bestuursrechtelijk ingevorderd ivm CBR (art. 130 WVW)

Geplaatst op: 09 december 2013

Het rijbewijs kan door de politie ook worden ingevorderd op grond van het bepaalde in artikel 130 WVW 1994.Dit is het geval als de houder van een rijbewijs vermoedelijk onvoldoende rijvaardig dan wel onvoldoende lichamelijk of geestelijk geschikt is. Dit is onder meer het geval, wanneer de bestuurder deelnemer is aan het alcoholslotprogramma en hij het misdrijf van artikel 8, lid 4, aanhef en onder b, WVW 1994 of artikel 9, lid 9 WVW 1994 begaat.


Bij situaties van samenloop van de bestuursrechtelijke invordering en de strafrechtelijke invordering bij deelname aan het alcoholslotprogramma, bijvoorbeeld als het AAG meer dan 350 µg/l is, stuurt de politie het rijbewijs altijd aan het OM. Buiten de gevallen van de strafrechtelijke invordering stuurt de politie het rijbewijs direct naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Binnen het OM is het van belang dat de reden en de gronden in het proces-verbaal van invordering worden vergeleken met de grond van invordering die de politie in het rijbewijzenregister heeft opgenomen. Het kan namelijk voorkomen dat de politie in het proces-verbaal als grond voor invordering ten onrechte artikel 164 WVW noemt, doch het rijbewijs op grond van artikel 130 WVW aan het CBR heeft gestuurd.

De keuze voor een invordering dient door de politie echter ondubbelzinnig te worden gemaakt. Zodra daarvan uit de stukken niet blijkt, dient het (regio)parket hierover met het CBR (Divisie Vorderingen) af te stemmen.

Wanneer het rijbewijs is ingevorderd op grond van het bepaalde in artikel 130 WVW 1994, kan de officier van justitie niet tot inhouding overgaan en geldt de aftrek van de periode van invordering respectievelijk inhouding ex artikel 179, lid 6 WVW 1994 niet.


Rijbewijs terugvorderen

Geplaatst op: 02 november 2013

Wilt u uw rijbewijs terugvorderen nadat deze door de politie is afgepakt, dan kunt u een brief sturen naar de officier van justitie waarin u uitlegt waarom u uw rijbewijs niet kunt missen. Ook kunt u uw rijbewijs terugvorderen door een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Het terugvorderen van het rijbewijs is niet eenvoudig, en vereist de nodige kennis en ervaring. U kunt het zelf proberen, en soms heeft u nog wel een kans om het rijbewijs zelf terug te vorderen, maar als uw rijbewijs echt belangrijk voor u is, kunt u dit beter overlaten aan een gespecialiseerde advocaat die precies weet wat hij moet aanvoeren voor het terugvorderen van uw rijbewijs.


Terugvorderen rijbewijs via brief

U kunt uw rijbewijs terugvorderen door een brief aan de officier van justitie te sturen. De brief richt u aan het CVOM in Utrecht. Het CVOM is een apart onderdeel van het Openbaar Ministerie dat gaat over de verkeerszaken, en dus ook over de invordering en inhouding van het rijbewijs. In de brief legt u uit waarom het belangrijk is dat u uw rijbewijs terugkrijgt. Gebruik in de brief niet de term “terugvorderen van het rijbewijs”, maar geef aan dat u uw rijbewijs graag zou willen terugkrijgen.

> Meer informatie over het sturen van een brief

Klaagschrift rijbewijs terugvorderen

U kunt ook uw rijbewijs terugvorderen door een klaagschrift in te dienen. In het klaagschrift geeft u aan waarom u uw rijbewijs dringend nodig hebt. Het klaagschrift is vormvrij. Dit betekent dat het klaagschrift niet aan speciale eisen hoeft te voldoen voor het terugvorderen van het rijbewijs. Let er wel op dat het klaagschrift bij akte via de griffier van de rechtbank moet worden ingediend. Wilt u er zeker van zijn dat het terugvorderen van het rijbewijs via een klaagschrift op de juiste manier gebeurt, dan kunt u beter een gespecialiseerde advocaat vragen om u hierin bij te staan.

> Meer informatie over indienen klaagschrift voor het terugvorderen van het rijbewijs
> Verschil klaagschrift en bezwaarschrift terugvorderen rijbewijs


Rijbewijs ingevorderd voorbeeldbrief officier van justitie

Geplaatst op: 02 november 2013

Wanneer uw rijbewijs door de officier van justitie is ingevorderd, wilt u het rijbewijs uiteraard zo snel mogelijk terug krijgen. De officier van justitie moet binnen 10 dagen na invordering van het rijbewijs beslissen of hij het rijbewijs aan u teruggeeft, of dat hij het rijbewijs langer inhoudt. U kunt in die periode proberen het ingevorderde rijbewijs terug te krijgen door de officier van justitie een brief te sturen.


Brief officier van justitie

In de brief aan de officier van justitie dient u aan te geven waarom u het rijbewijs dringend nodig hebt. U dient dit goed te motiveren en – zo mogelijk – te onderbouwen met bewijsstukken.
Wellicht waren er ook bijzondere omstandigheden die speelden bij het feit waarvan u verdacht wordt. Bijvoorbeeld dat het rustig was op de weg waar u te hard hebt gereden, of dat u een speciaal feestje had waar u teveel had gedronken, terwijl u normaal vrijwel nooit drinkt. Vermeld deze bijzondere omstandigheden dan in de brief.

Een advocaat kan samen met u de feiten en omstandigheden van het geval bespreken, om zo alle relevante elementen in uw zaak aan de orde te laten komen in de brief.

Voorbeeldbrief

Ons advies is om een brief door een gespecialiseerde advocaat te laten opstellen, of zelfs om meteen een klaagschrift in te dienen na de invordering van het rijbewijs. Voor het geval dat u toch liever zelf eerst een brief stuurt, hebben wij een voorbeeldbrief opgesteld die u naar de officier van justitie kunt sturen na invordering van het rijbewijs.

> Voorbeeldbrief officier van justitie na invordering rijbewijs


Adres CVOM

U dient de brief te sturen naar:

CVOM
Afdeling Straf (ingevorderde rijbewijzen)
Postbus 8267
3503 RG UTRECHT


Bezwaarschrift na ingevorderd rijbewijs

Geplaatst op: 29 oktober 2013

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, kunt u eerst een brief sturen naar de officier van justitie om uw rijbewijs terug te vragen. U doet er echter vaak verstandiger aan om direct (tevens) een bezwaarschrift in te dienen op grond van artikel 164 WVW om zo de rechtbank te vragen het ingevorderde rijbewijs aan u terug te geven. Men wacht vaak eerst de termijn van 10 dagen af, waarbinnen de officier van justitie moet beslissen of hij het ingevorderde rijbewijs terug geeft, of dat hij het ingevorderde rijbewijs voor een aantal maanden inhoudt. Dat hoeft echter niet. U mag ook direct een klaagschrift indienen nadat het rijbewijs terug te krijgen. Hoe eerder u het klaagschrift indient, hoe eerder u het rijbewijs terug kunt hebben.


Bezwaarschrift of klaagschrift

Vaak krijgen wij van cliënten de vraag of ze nu een bezwaarschrift of een klaagschrift moeten indienen om het ingevorderde rijbewijs terug te krijgen, en wat nu het verschil tussen een bezwaarschrift en een klaagschrift is.

De wet bepaalt in artikel 164 WVW dat u een klaagschrift moet indienen om het ingevorderde rijbewijs terug te krijgen. Juridisch heet het dus een klaagschrift. U beklaagt uzelf bij de rechtbank over de beslissing tot invordering of inhouding van het rijbewijs.

In de volksmond wordt echter vaak ook gesproken van een bezwaarschrift. Om die reden noemen spreken wij in dit artikel ook steeds over een bezwaarschrift, waar wij eigenlijk in juridische zin een klaagschrift bedoelen.

Inhoud bezwaarschrift

Wat u precies in het bezwaarschrift moet vermelden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en uw persoonlijke situatie. In sommige gevallen kunt u op formele gronden het ingevorderde rijbewijs terug krijgen, bijv. omdat door de politie fouten zijn gemaakt bij het alcoholonderzoek of de snelheidsmeting, maar ook wanneer de officier van justitie niet binnen 10 dagen heeft beslist of hij het rijbewijs al dan niet terug geeft. Daarnaast is het belangrijk dat u aangeeft wel dringend belang u hebt om uw rijbewijs zo spoedig mogelijk terug te krijgen. Het is erg belangrijk dat dit op een juiste manier wordt verwoord, zodat de rechter wordt overtuigd van uw belang, maar anderzijds er ook een juiste verhouding is met het verweten strafbare feit. Niet iedere advocaat kan dat, en voor de meeste cliënten is dit helemaal lastig. Het vergt de nodige kennis en ervaring om precies het juiste aan te voeren om het rijbewijs terug te kunnen krijgen. Wij werken daarom niet voor niets met echte strafrechtspecialisten die veel ervaring hebben met dit soort klaagschriftprocedures om het rijbewijs terug te krijgen.

Advocaat nodig?

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, adviseren wij u altijd om het bezwaarschrift door een advocaat te laten opstellen en indienen. Met een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde, die weet waar hij over praat en wat er nodig is om de rechter te overtuigen om u het rijbewijs terug te geven, maakt u de meeste kans om uw rijbewijs terug te krijgen.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde advocaat bij u in de regio. Wij werken samen met verschillende advocaten in heel Nederland, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.

De advocaat zal binnen 24 uur (tijdens werkdagen) contact met u opnemen om de zaak te bespreken. Vervolgens zal de advocaat direct een bezwaarschrift voor u opstellen en bij de rechtbank indienen.

Ook zal de advocaat u voorbereiden op hetgeen u wel en niet kunt verklaren op de zitting. Niets zal aan het toeval worden overgelaten. Alle inzet is erop gericht om de kans op teruggave van het rijbewijs zo groot mogelijk te laten zijn.

Als u kiest om de zaak via ons netwerk aan te melden, krijgt u bovendien een aantrekkelijke korting op het normale honorarium van de advocaat. Wij hebben speciale prijsafspraken gemaakt met alle bij ons netwerk aangesloten advocaten, waardoor u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand tegen de laagste tarieven. Ook werken onze advocaten pro deo, indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.


Bezwaarschrift na ingenomen rijbewijs

Geplaatst op: 29 oktober 2013

Wanneer uw rijbewijs is ingenomen, kunt u eerst een brief sturen naar de officier van justitie om uw rijbewijs terug te vragen. U doet er echter vaak verstandiger aan om direct (tevens) een bezwaarschrift in te dienen op grond van artikel 164 WVW om zo de rechtbank te vragen het ingenomen rijbewijs aan u terug te geven. Men wacht vaak eerst de termijn van 10 dagen af, waarbinnen de officier van justitie moet beslissen of hij het ingenomen rijbewijs terug geeft, of dat hij het ingenomen rijbewijs voor een aantal maanden inhoudt. Dat hoeft echter niet. U mag ook direct een klaagschrift indienen nadat het rijbewijs terug te krijgen. Hoe eerder u het klaagschrift indient, hoe eerder u het rijbewijs terug kunt hebben.


Bezwaarschrift of klaagschrift

Vaak krijgen wij van cliënten de vraag of ze nu een bezwaarschrift of een klaagschrift moeten indienen om het ingenomen rijbewijs terug te krijgen, en wat nu het verschil tussen een bezwaarschrift en een klaagschrift is.

De wet bepaalt in artikel 164 WVW dat u een klaagschrift moet indienen om het ingenomen rijbewijs terug te krijgen. Juridisch heet het dus een klaagschrift. U beklaagt uzelf bij de rechtbank over de beslissing tot invordering of inhouding van het rijbewijs.

In de volksmond wordt echter vaak ook gesproken van een bezwaarschrift. Om die reden noemen spreken wij in dit artikel ook steeds over een bezwaarschrift, waar wij eigenlijk in juridische zin een klaagschrift bedoelen.

Inhoud bezwaarschrift

Wat u precies in het bezwaarschrift moet vermelden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en uw persoonlijke situatie.
In sommige gevallen kunt u op formele gronden het ingenomen rijbewijs terug krijgen, bijv. omdat door de politie fouten zijn gemaakt bij het alcoholonderzoek of de snelheidsmeting, maar ook wanneer de officier van justitie niet binnen 10 dagen heeft beslist of hij het rijbewijs al dan niet terug geeft.
Daarnaast is het belangrijk dat u aangeeft wel dringend belang u hebt om uw rijbewijs zo spoedig mogelijk terug te krijgen. Het is erg belangrijk dat dit op een juiste manier wordt verwoord, zodat de rechter wordt overtuigd van uw belang, maar anderzijds er ook een juiste verhouding is met het verweten strafbare feit.
Niet iedere advocaat kan dat, en voor de meeste cliënten is dit helemaal lastig. Het vergt de nodige kennis en ervaring om precies het juiste aan te voeren om het rijbewijs terug te kunnen krijgen.
Wij werken daarom niet voor niets met echte strafrechtspecialisten die veel ervaring hebben met dit soort klaagschriftprocedures om het rijbewijs terug te krijgen.

Advocaat nodig?

Wanneer uw rijbewijs is ingenomen, adviseren wij u altijd om het bezwaarschrift door een advocaat te laten opstellen en indienen. Met een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde, die weet waar hij over praat en wat er nodig is om de rechter te overtuigen om u het rijbewijs terug te geven, maakt u de meeste kans om uw rijbewijs terug te krijgen.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde advocaat bij u in de regio. Wij werken samen met verschillende advocaten in heel Nederland, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.

De advocaat zal binnen 24 uur (tijdens werkdagen) contact met u opnemen om de zaak te bespreken. Vervolgens zal de advocaat direct een bezwaarschrift voor u opstellen en bij de rechtbank indienen.

Ook zal de advocaat u voorbereiden op hetgeen u wel en niet kunt verklaren op de zitting. Niets zal aan het toeval worden overgelaten. Alle inzet is erop gericht om de kans op teruggave van het rijbewijs zo groot mogelijk te laten zijn.

Als u kiest om de zaak via ons netwerk aan te melden, krijgt u bovendien een aantrekkelijke korting op het normale honorarium van de advocaat. Wij hebben speciale prijsafspraken gemaakt met alle bij ons netwerk aangesloten advocaten, waardoor u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand tegen de laagste tarieven. Ook werken onze advocaten pro deo, indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.


Advocaat nodig ivm ingevorderd rijbewijs

Geplaatst op: 09 september 2013

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, wilt u deze uiteraard zo spoedig mogelijk terug. U kunt zelf een brief sturen aan de officier van justitie, waarin u vraagt om teruggave van het ingevorderde rijbewijs, en (later) kunt u zelf een klaagschrift indienen na inhouding van het rijbewijs, maar als het rijbewijs echt belangrijk voor u is, doet u er verstandiger aan om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. De advocaat kan namens u een brief sturen en/of een klaagschrift indienen bij de rechtbank om uw ingevorderde rijbewijs terug te krijgen.


Werkwijze advocaat

De advocaat zal er alles aan doen om het ingevorderde rijbewijs zo snel mogelijk voor u terug te krijgen. Allereerst zal hij zich stellen als uw advocaat bij het parket van de officier van justitie en daarbij direct het proces-verbaal en alle overige processtukken opvragen. Het proces-verbaal is het dossier dat door de politie is opgemaakt.

Gelijktijdig zal de advocaat – in de tien dagen termijn – een brief of faxbericht sturen naar de officier van justitie waarin hij namens u vraagt om teruggave van het rijbewijs. De advocaat weet als geen ander welke omstandigheden hij moet aanvoeren om de kans op teruggave zo groot mogelijk te maken.

Indien de officier besluit om het ingevorderde rijbewijs voor een langere periode in te houden, zal de advocaat onmiddellijk een klaagschrift indienen tegen deze beslissing. In het klaagschrift zal de advocaat namens u verweer voeren tegen de beslissing van de officier van justitie en vragen om teruggave van het ingevorderde rijbewijs. Het komt voor dat de officier van justitie niet voldaan heeft aan alle formele eisen, waardoor het rijbewijs terug moet worden gegeven.
Lukt het niet op formele gronden, dan zal de advocaat een verzoek tot teruggave baseren op de omstandigheden van het concrete geval en uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer u uw rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of om andere redenen, dan zal de advocaat dat namens u aanvoeren.

De advocaat houdt steeds nauw contact met u, en zal u volledig adviseren over uw mogelijkheden en de te voeren verweren.

Advocaat bij ingevorderd rijbewijs

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd is het belangrijk dat u direct de deskundige rechtsbijstand krijgt van een gespecialiseerde advocaat. U hebt namelijk maar een kans om het ingevorderde rijbewijs terug te krijgen via een klaagschriftprocedure.

> Rijbewijs ingevorderd (Advocaat-verkeersstrafrecht.nl)

Kosten advocaat

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, zullen wij u in contact brengen met een gespecialiseerde advocaat binnen ons netwerk. Alle advocaten verlenen rechtsbijstand ook pro deo. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, hoeft u hoogstens een geringe eigen bijdrage te betalen. Uw advocaat kan u hier meer over vertellen en u adviseren of u in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand.

> Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand 

Indien u niet in aanmerking komt gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt de bijstand op betalende basis verricht. Alle advocaten binnen ons netwerk hanteren het zeer voordelige honorarium, ook als hun normale honorarium hoger is! Bij aanmelding via onze website krijgt u dus altijd korting. Deskundige rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat vindt u nergens goedkoper!


Schadevergoeding ingevorderd rijbewijs

Geplaatst op: 08 september 2013

Wanneer blijkt dat de politie ten onrechte uw rijbewijs heeft ingevorderd, hebt u recht op schadevergoeding. Het rijbewijs is onterecht ingevorderd wanneer u later door de rechter wordt vrijgesproken. Ook na een sepot hebt u recht op schadevergoeding wegens een onterecht ingevorderd rijbewijs.


Het recht op schadevergoeding volgt uit artikel 164 lid 9 WVW, in welk artikel het volgende is bepaald:

“Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel of met zodanige oplegging, doch op grond van een feit waarvoor de toepassing van het eerste of vierde lid niet is toegelaten, kan de rechter op verzoek van de gewezen verdachte hem een vergoeding ten laste van de Staat toekennen voor de schade die hij ten gevolge van die toepassing heeft geleden. Onder schade is begrepen het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat. De artikelen 89, derde tot en met zesde lid , 90 , 91 en 93 van het Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.”

Hoogte schadevergoeding na ingevorderd rijbewijs

Het is inmiddels vaste jurisprudentie dat u recht op een  immateriele schadevergoeding van € 10,00 voor iedere dag dat u uw rijbewijs kwijt bent geweest. Is uw schade hoger, dan moet dit nader worden gemotiveerd en onderbouwd met bewijzen.

Verzoek schadevergoeding indienen

Indien u een verzoek tot schadevergoeding wegens een onterecht ingevorderd rijbewijs wil indienen, kunt u dat zelf doen, maar u kunt dit ook gratis laten doen door een gespecialiseerde advocaat. U kunt uw zaak aanmelden via www.schadevergoedingnavrijspraak.nl. De advocaat kan u kosteloos bijstaan omdat de rechtbank ook een vergoeding toekent voor het opstellen en het indienen van het verzoekschrift.


Wanneer rijbewijs ingevorderd na alcohol

Geplaatst op: 07 september 2013

Is uw rijbewijs ingevorderd door de politie na rijden onder invloed van alcohol? Het rijbewijs mag worden ingevorderd bij een ademalcoholgehalte van 570 µgl. Dat staat gelijk aan een bloedalcoholgehalte van 1,3‰. Bij beginnend bestuurders mag het rijbewijs worden ingevorderd bij een ademalcoholgehalte van 350 µgl, oftewel een bloedalcoholgehalte van 0,8‰.


In tabel gaat het om de volgende gevallen waarbij het rijbewijs wordt ingevorderd:

Alcoholgehalte in de adem (µgl) Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰)
BEGINNEND BESTUURDER (rijbewijs korter dan 5 jaar in het bezit) > 350 µgl >0,8 ‰
NORMAAL BESTUURDER (langer dan 5 jaar rijbewijs in bezit) > 570 µgl >1,3 ‰

Het rijbewijs wordt verplicht ingevorderd. De verplichting tot invordering is zo in de wet aan de politieagenten opgelegd. De agenten hebben hier geen vrije keuze in.

Bezwaarschrift / klaagschrift indienen

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd wegens rijden onder invloed van alcohol dan kunt u tegen de invordering en inhouding van het rijbewijs een klaagschrift indienen. In de volksmond wordt dit ook wel eens een bezwaarschrift genoemd. Hoe dit precies werkt, en wat u als verweren kunt aanvoeren, leest u hier.


Bezwaarschrift/klaagschrift na ingevorderd rijbewijs

Geplaatst op: 07 september 2013

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd of ingehouden, kunt u hiertegen een klaagschrift indienen. In de volksmond heeft men het vaak ook over het indienen van een bezwaarschrift. Op zich maakt het niet uit hoe u het noemt: bezwaarschrift of klaagschrift, het komt op hetzelfde neer. U maakt uw bezwaren kenbaar nadat uw rijbewijs is ingevorderd en/of ingehouden.


In dit artikel leggen wij u uit hoe u het ingevorderde rijbewijs terug kunt krijgen, wat u in het bezwaarschrift c.q. klaagschrift kunt zetten, en hoe u het klaagschrift moet indienen. Achtereenvolgens zullen de volgende onderwerpen worden behandeld. 


Bezwaarschrift / klaagschrift ivm ingevorderd rijbewijs na alcohol

In het klaagschrift ivm een ingevorderd rijbewijs na rijden onder invloed van alcohol moet u allereerst kort uitleggen hoe het zo gekomen is dat u onder invloed van alcohol hebt gereden. Soms kunnen er bijzondere omstandigheden spelen waaruit blijkt dat het gaat om een incident. Van belang is verder dat u aangeeft dat u erg bent geschrokken van de aanhouding en de invordering van uw rijbewijs, zodat de kans dat u nog eens onder invloed van alcohol gaat rijden klein is. Verder is het altijd belangrijk om aan te geven waarom het in uw geval noodzakelijk is dat u het rijbewijs terugkrijgt. Heeft u het rijbewijs nodig voor uw werk, overleg dan altijd een verklaring van uw werkgever waaruit dat blijkt.

Bezwaarschrift / klaagschrift ivm ingevorderd rijbewijs na snelheidsoverschrijding

In het klaagschrift ivm een ingevorderd rijbewijs na een forse snelheidsovertreding moet u allereerst kort uitleggen hoe het zo gekomen is dat u te hard hebt gereden. Soms kunnen er bijzondere omstandigheden spelen waaruit blijkt dat het gaat om een incident. Ook de omstandigheden van het geval kunnen een rol spelen, zoals een nachtelijk tijdstip, rustig op de weg, verlaten landweggetje, etc.  Van belang is verder dat u aangeeft dat u erg bent geschrokken van de aanhouding en de invordering van uw rijbewijs, zodat de kans dat u nog eens te hard rijdt. Verder is het altijd belangrijk om aan te geven waarom het in uw geval noodzakelijk is dat u het rijbewijs terugkrijgt. Heeft u het rijbewijs nodig voor uw werk, overleg dan altijd een verklaring van uw werkgever waaruit dat blijkt.

Grondslag klaagschrift tegen ingevorderd rijbewijs

Het klaagschrift tegen het ingevorderde rijbewijs richt u aan de rechtbank van het arrondissement waar u door de politie bent aangehouden. Bij militairen moet het klaagschrift altijd worden ingediend bij de rechtbank Oost-Nederland, locatie Arnhem.

De wettelijke grondslag voor het indienen van het klaagschrift is art. 164 lid 8 WVW. Hierin is het volgende bepaald:

“In geval van toepassing van het eerste of vierde lid kan elke belanghebbende bij klaagschrift daartegen opkomen. Zolang in de zaak nog geen vervolging is ingesteld, wordt het klaagschrift ingediend ter griffie van de rechtbank in het arrondissement waar het in het eerste lid bedoelde feit werd begaan, en anders ter griffie van het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de vervolging plaatsvindt of, in geval van verzet tegen een uitgevaardigde strafbeschikking, zou worden voortgezet, dan wel het laatst plaatsvond. Artikel 552a, vierde en zesde lid, van het Wetboek van Strafvordering is verder van overeenkomstige toepassing. De raadkamer van het gerecht geeft zo spoedig mogelijk, na de belanghebbende, desverlangd bijgestaan door diens raadsman, te hebben gehoord, althans opgeroepen, zijn met redenen omklede beslissing, welke onverwijld aan de belanghebbende wordt betekend. Tegen de beslissing kan door het openbaar ministerie binnen veertien dagen daarna en door de belanghebbende binnen veertien dagen na de betekening beroep in cassatie worden ingesteld. De Hoge Raad beslist zo spoedig mogelijk.” 

Indienen klaagschrift ter griffie rechtbank

Belangrijk is dat het klaagschrift tegen de invordering of inhouding van het rijbewijs wordt ingediend ter griffie van de rechtbank. Dit is een vereiste in de wet! Dit betekent dat u het klaagschrift zelf moet afgeven op de rechtbank. U kunt ook de griffier van de rechtbank machtigen om namens u het klaagschrift in te dienen. Als u het klaagschrift niet op de juiste wijze indient, wordt u niet-ontvankelijk verklaard. Wilt u er zeker van zijn dat het klaagschrift op de juiste wijze wordt ingediend, laat dit dan door een gespecialiseerde advocaat doen, en meldt uw zaak bij ons aan.

1x klaagschrift indienen

U kunt slechts eenmalig een klaagschrift indienen. U hebt dus slechts een kans. Het is belangrijk dat u die kans ook goed benut en al verweren aanvoert die ertoe kunnen leiden dat u uw rijbewijs terugkrijgt.
Alleen bij nieuwe omstandigheden kan soms een tweede klaagschrift worden ingediend, maar dat is slechts zeer uitzonderlijk.

Klaagschrift door advocaat laten indienen

Juist omdat u maar een kans hebt voor het indienen van een klaagschrift tegen een ingevorderd en/of ingehouden rijbewijs, en gelet op de formele eisen waaraan zo’n klaagschrift moet voldoen, doet u er verstandig aan het klaagschrift te laten indienen door een gespecialiseerde advocaat. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, zullen wij u direct in contact brengen met een gespecialiseede advocaat.

Een uitgebreid bezwaarschrift hebt u al vanaf € 475,00


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden