085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Schadevergoeding na onterechte inhouding rijbewijs

Wat veel mensen niet weten is dat zij recht hebben op schadevergoeding wanneer – achteraf bezien – de Officier van Justitie ten onrechte het rijbewijs heeft ingehouden.Voorwaarde voor schadevergoeding te krijgen is dat de strafzaak is geeindigd door een vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of door een (politie)sepot.


Artikel 164 lid 9 WVW bepaalt dienaangaande:

“Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel of met zodanige oplegging, doch op grond van een feit waarvoor de toepassing van het eerste of vierde lid niet is toegelaten, kan de rechter op verzoek van de gewezen verdachte hem een vergoeding ten laste van de Staat toekennen voor de schade die hij ten gevolge van die toepassing heeft geleden. Onder schade is begrepen het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat. De artikelen 89, derde tot en met zesde lid , 90 , 91 en 93 van het Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.”

Schadevordering

In alle gevallen kunt u aanspraak maken op een standaardvergoeding van € 10,00 voor iedere dag dat u uw rijbewijs hebt moeten missen. Deze vergoeding dient ter compensatie van uw immateriele schade. Soms kan geprobeerd worden om een hogere vergoeding per dag te vorderen, maar rechters wijzen dit niet snel toe.

Daarnaast hebt u recht op vergoeding van uw vermogensschade. Het gaat om de werkelijke schade die is geleden door het gemis van uw rijbewijs. U moet hierbij onder meer denken aan gederfde inkomsten of extra gemaakte kosten.

Voorts komt voor vergoeding in aanmerking de kosten van rechtsbijstand, de tijd die u kwijt bent geweest in verband met de behandeling van uw strafzaak ter terechtzitting, uw reiskosten.


Enkele voorbeelden in de rechtspraak

In de jurisprudentie komen we een aantal uitspraken tegen waarbij schadevergoeding is toegekend aan de gewezen verdachte omdat hij enige tijd niet kon beschikken over zijn rijbewijs.

O.a.
LJN: BN2961, Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 30 juli 2010
Vergoeding van een bedrag van € 4849,73, waaronder een bedrag van € 440,00 wegens immateriele schade, en € 3.268,13 wegens gemaakte kosten voor het inschakelen van een ander transportbedrijf

Rechtsbijstand

Het is raadzaam om u ook voor het indienen van een verzoekschrift tot het verkrijgen van schadevergoeding te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Hij kan u vertellen voor welke schadeposten u mogelijk vergoeding kan vorderen en ook kan hij het verzoekschrift voor u indienen. Dit moet wel binnen 3 maanden na het einde van de zaak gebeuren, dus haast is geboden!

< Terug naar Na alcohol
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden