085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Bezwaarschrift/klaagschrift na ingevorderd rijbewijs

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd of ingehouden, kunt u hiertegen een klaagschrift indienen. In de volksmond heeft men het vaak ook over het indienen van een bezwaarschrift. Op zich maakt het niet uit hoe u het noemt: bezwaarschrift of klaagschrift, het komt op hetzelfde neer. U maakt uw bezwaren kenbaar nadat uw rijbewijs is ingevorderd en/of ingehouden.


In dit artikel leggen wij u uit hoe u het ingevorderde rijbewijs terug kunt krijgen, wat u in het bezwaarschrift c.q. klaagschrift kunt zetten, en hoe u het klaagschrift moet indienen. Achtereenvolgens zullen de volgende onderwerpen worden behandeld. 


Bezwaarschrift / klaagschrift ivm ingevorderd rijbewijs na alcohol

In het klaagschrift ivm een ingevorderd rijbewijs na rijden onder invloed van alcohol moet u allereerst kort uitleggen hoe het zo gekomen is dat u onder invloed van alcohol hebt gereden. Soms kunnen er bijzondere omstandigheden spelen waaruit blijkt dat het gaat om een incident. Van belang is verder dat u aangeeft dat u erg bent geschrokken van de aanhouding en de invordering van uw rijbewijs, zodat de kans dat u nog eens onder invloed van alcohol gaat rijden klein is. Verder is het altijd belangrijk om aan te geven waarom het in uw geval noodzakelijk is dat u het rijbewijs terugkrijgt. Heeft u het rijbewijs nodig voor uw werk, overleg dan altijd een verklaring van uw werkgever waaruit dat blijkt.

Bezwaarschrift / klaagschrift ivm ingevorderd rijbewijs na snelheidsoverschrijding

In het klaagschrift ivm een ingevorderd rijbewijs na een forse snelheidsovertreding moet u allereerst kort uitleggen hoe het zo gekomen is dat u te hard hebt gereden. Soms kunnen er bijzondere omstandigheden spelen waaruit blijkt dat het gaat om een incident. Ook de omstandigheden van het geval kunnen een rol spelen, zoals een nachtelijk tijdstip, rustig op de weg, verlaten landweggetje, etc.  Van belang is verder dat u aangeeft dat u erg bent geschrokken van de aanhouding en de invordering van uw rijbewijs, zodat de kans dat u nog eens te hard rijdt. Verder is het altijd belangrijk om aan te geven waarom het in uw geval noodzakelijk is dat u het rijbewijs terugkrijgt. Heeft u het rijbewijs nodig voor uw werk, overleg dan altijd een verklaring van uw werkgever waaruit dat blijkt.

Grondslag klaagschrift tegen ingevorderd rijbewijs

Het klaagschrift tegen het ingevorderde rijbewijs richt u aan de rechtbank van het arrondissement waar u door de politie bent aangehouden. Bij militairen moet het klaagschrift altijd worden ingediend bij de rechtbank Oost-Nederland, locatie Arnhem.

De wettelijke grondslag voor het indienen van het klaagschrift is art. 164 lid 8 WVW. Hierin is het volgende bepaald:

“In geval van toepassing van het eerste of vierde lid kan elke belanghebbende bij klaagschrift daartegen opkomen. Zolang in de zaak nog geen vervolging is ingesteld, wordt het klaagschrift ingediend ter griffie van de rechtbank in het arrondissement waar het in het eerste lid bedoelde feit werd begaan, en anders ter griffie van het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de vervolging plaatsvindt of, in geval van verzet tegen een uitgevaardigde strafbeschikking, zou worden voortgezet, dan wel het laatst plaatsvond. Artikel 552a, vierde en zesde lid, van het Wetboek van Strafvordering is verder van overeenkomstige toepassing. De raadkamer van het gerecht geeft zo spoedig mogelijk, na de belanghebbende, desverlangd bijgestaan door diens raadsman, te hebben gehoord, althans opgeroepen, zijn met redenen omklede beslissing, welke onverwijld aan de belanghebbende wordt betekend. Tegen de beslissing kan door het openbaar ministerie binnen veertien dagen daarna en door de belanghebbende binnen veertien dagen na de betekening beroep in cassatie worden ingesteld. De Hoge Raad beslist zo spoedig mogelijk.” 

Indienen klaagschrift ter griffie rechtbank

Belangrijk is dat het klaagschrift tegen de invordering of inhouding van het rijbewijs wordt ingediend ter griffie van de rechtbank. Dit is een vereiste in de wet! Dit betekent dat u het klaagschrift zelf moet afgeven op de rechtbank. U kunt ook de griffier van de rechtbank machtigen om namens u het klaagschrift in te dienen. Als u het klaagschrift niet op de juiste wijze indient, wordt u niet-ontvankelijk verklaard. Wilt u er zeker van zijn dat het klaagschrift op de juiste wijze wordt ingediend, laat dit dan door een gespecialiseerde advocaat doen, en meldt uw zaak bij ons aan.

1x klaagschrift indienen

U kunt slechts eenmalig een klaagschrift indienen. U hebt dus slechts een kans. Het is belangrijk dat u die kans ook goed benut en al verweren aanvoert die ertoe kunnen leiden dat u uw rijbewijs terugkrijgt.
Alleen bij nieuwe omstandigheden kan soms een tweede klaagschrift worden ingediend, maar dat is slechts zeer uitzonderlijk.

Klaagschrift door advocaat laten indienen

Juist omdat u maar een kans hebt voor het indienen van een klaagschrift tegen een ingevorderd en/of ingehouden rijbewijs, en gelet op de formele eisen waaraan zo’n klaagschrift moet voldoen, doet u er verstandig aan het klaagschrift te laten indienen door een gespecialiseerde advocaat. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, zullen wij u direct in contact brengen met een gespecialiseede advocaat.

Een uitgebreid bezwaarschrift hebt u al vanaf € 475,00

< Terug naar Rijbewijs ingevorderd
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden