085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

zaak-aanmelden

Geplaatst op: 08 januari 2020

  1. Voornamen*

  2. Achternaam*

  3. Geboortedatum*

  4. Burgerservicenummer*

  5. Adres*

  6. Postcode*

  7. Woonplaats*

  8. Telefoonnummer*

  9. E-mailadres*

  10. Omschrijving van de zaak*

  1. Documenten

   Indien u beschikt over documenten, zoals een besluit van het CBR of

   een rapport van de keurend psychiater, kunt u die hier uploaden. U kunt de documenten ook per post of telefax naar ons

   toesturen. Onze contactgegevens treft u onderaan de website aan.

  2. Bestand 1

   Invalid
   Input

  3. Bestand 2

   Invalid
   Input

  4. Bestand 3

   Invalid
   Input

  1. Voorwaarden

   Op alle op deze website aangeboden diensten zijn onze algemene

   voorwaarden van toepassing.

  2. *

   U dient akkoord te gaan
   met onze algemene voorwaarden.


  Contact

  Geplaatst op: 23 augustus 2019

   1. Voornamen*

   2. Achternaam*

   3. Adres*

   4. Postcode*

   5. Woonplaats*

   6. Telefoonnummer*

   7. E-mailadres*

   8. Reactie, vraag of opmerking*


   Meer informatie

   Geplaatst op: 23 augustus 2019

   Geen schadevergoeding ondanks vrijspraak rijden onder invloed van drugs

   Geplaatst op 03 augustus 2012

   Niet in alle gevallen kent de rechtbank schadevergoeding toe aan de bestuurder die zijn vrijgesproken voor rijden onder invloed van drugs. De wet stelt namelijk als voorwaarde dat er gronden van billijkheid moeten zijn voor de toekenning van schadevergoeding. Onder omstandigheden kan de schadevergoeding op die grond worden geweigerd.

   Lees meer ›

   Rijbewijs in beslag genomen | ingevorderd | ongeldig verklaard | afgepakt na gebruik van drugs

   Geplaatst op: 22 augustus 2019

   Kort geleden is de aanpak van drugs in het verkeer verscherpt. Daartoe is de speekseltester als vast onderdeel in de Wegenverkeerswet (WVW) geïntroduceerd. De speekseltest wordt alleen ingezet als voorselectiemiddel, vergelijkbaar met de voorlopige blaastest op straat. Als uit de speekseltest het vermoeden van drugsgebruik wordt afgeleid, vordert de politie het rijbewijs in, en zal de bestuurder worden onderworpen aan een bloed- of urineonderzoek.

   Het drugsonderzoek is relatief nieuw. Hierdoor is de kans groter dat de politie fouten maakt. De politie moet zich strikt houden aan bij bepaalde voorschriften, en wanneer die niet worden nageleefd, leidt dit tot onrechtmatig verkregen bewijs, en teruggave van uw rijbewijs. Maar ook wanneer aan alle voorschriften is voldaan, is het vaak mogelijk om uw rijbewijs op grond van uw persoonlijke omstandigheden terug te krijgen. Het is daarom altijd aan te raden om u zo snel mogelijk bij te laten staan door een advocaat.

   De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van het (verkeers)strafrecht en weten precies hoe zij uw rijbewijs zo snel mogelijk terug moeten krijgen.

   Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


   Niet vermelden tussenliggende afstand bij snelheidsmeting met lasergun leidt tot teruggave rijbewijs

   Geplaatst op: 21 augustus 2019

   Wanneer de politie zich bij de snelheidsmeting niet aan de geldende regels voor een correcte en juiste snelheidsmeting houdt, moet dit leiden tot een teruggave van het rijbewijs en later tot een vrijspraak. Dit heeft de rechtbank Haarlem ook bepaald in een uitspraak van 15 maart 2007, LJN: BA1383. In die zaak ging het om het niet juist vermelden van de afstand van de lasergun tot de rijlijn.

   In de Aanwijzing snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers van het Openbaar Ministerie staat beschreven aan welke regels en voorschriften de politie zich moet houden bij snelheidscontroles. Wanneer zij dit niet doen, betekent dit dat de snelheidsoverschrijding niet op een juiste manier is gemeten en kan het resultaat hiervan niet voor het bewijs worden gebruikt.

   In de uitspraak van de rechtbank Haarlem werd daarom bepaald dat het rijbewijs aan de verdachte moest worden teruggegeven:

   “Van de zijde van klager is er – zakelijk weergegeven en voor zover te dezen van belang – op gewezen dat:
   – in het onderliggende proces-verbaal niet is vermeld wat de afstand van de lasergun tot de rijlijn is geweest, zoals imperatief voorgeschreven in de “Aanwijzing snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers” van 1 oktober 2006 van het Openbaar Ministerie (Stcrt 2006, 175);
   – het niet vermelden in het proces-verbaal van de afstand van de lasergun tot de rijlijn recentelijk voor de kantonrechters te Emmen en Sneek aanleiding is geweest verdachten vrij te spreken;
   – een zorgvuldige meting door de niet meer te herstellen omissie niet kan worden gegarandeerd;
   – het proces-verbaal van bevindingen niet volgens de aanwijzingen van het OM is opgemaakt en derhalve waarschijnlijk als bewijsmiddel zal worden uitgesloten, zodat – nu ook overigens een zorgvuldige meting van de gereden snelheid niet kan worden gegarandeerd – moet worden aangenomen dat klager óf niet verder zal worden vervolgd, óf zal worden vrijgesproken.

   De officier van justitie heeft zich primair op het standpunt gesteld, dat de behandeling van het klaagschrift dient te worden aangehouden teneinde de politie nader onderzoek te laten verrichten en daarvan een aanvullend proces-verbaal op te maken. Subsidiair heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld, dat het belang van de verkeersveiligheid dient te prevaleren boven het persoonlijk belang van klager, en geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het klaagschrift.

   De rechtbank is – gelet op hetgeen in het klaagschrift en bij het onderzoek in raadkamer naar voren is gebracht omtrent de belangen van klager bij het kunnen beschikken over zijn rijbewijs – van oordeel, dat het op dit moment niet voldoen van het proces-verbaal van bevindingen van de politie aan hetgeen in de “Aanwijzing snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers” van 1 oktober 2006 van het Openbaar Ministerie imperatief is voorgeschreven, niet ten nadele van klager mag strekken. De rechtbank ziet daarin dan ook aanleiding om thans tot teruggave van het rijbewijs te besluiten.
   De rechtbank heeft in haar oordeel betrokken, dat niet is gebleken van andere feiten of omstandigheden op grond waarvan ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat klager – die geen documentatie heeft – opnieuw een feit als bedoeld in het tweede of derde lid van artikel 164 van de Wegenverkeerswet 1994 zal begaan. Het klaagschrift is mitsdien gegrond.”


   Een advocaat kan voor u nagaan of de snelheidsovertreding op de juiste wijze is vastgesteld en of hierbij alle geldende regels en voorschriften zijn nageleefd. De advocaat vraagt voor u het proces-verbaal op bij de politie/justitie en zal voor u – voor zover van toepassing – een klaagschrift indienen tegen de inhouding van het rijbewijs.


   Geplaatst op: 19 augustus 2019

   Rijbewijs ingenomen

   Rijbewijs ingenomen voorbeeldbrief officier van justitie

   Geplaatst op 02 november 2013

   Wanneer uw rijbewijs door de officier van justitie is ingenomen, wilt u het rijbewijs uiteraard zo snel mogelijk terug krijgen. De officier van justitie moet binnen 10 dagen nadat het rijbewijs is ingenomen, beslissen of hij het rijbewijs aan u teruggeeft, of dat hij het rijbewijs langer inhoudt. U kunt in die periode proberen het ingenomen rijbewijs terug te krijgen door de officier van justitie een brief te sturen.

   Lees meer ›

   Bezwaarschrift na ingenomen rijbewijs

   Geplaatst op 29 oktober 2013

   Wanneer uw rijbewijs is ingenomen, kunt u eerst een brief sturen naar de officier van justitie om uw rijbewijs terug te vragen. U doet er echter vaak verstandiger aan om direct (tevens) een bezwaarschrift in te dienen op grond van artikel 164 WVW om zo de rechtbank te vragen het ingenomen rijbewijs aan u terug te geven. Men wacht vaak eerst de termijn van 10 dagen af, waarbinnen de officier van justitie moet beslissen of hij het ingenomen rijbewijs terug geeft, of dat hij het ingenomen rijbewijs voor een aantal maanden inhoudt. Dat hoeft echter niet. U mag ook direct een klaagschrift indienen nadat het rijbewijs terug te krijgen. Hoe eerder u het klaagschrift indient, hoe eerder u het rijbewijs terug kunt hebben.

   Lees meer ›

    


   Meer informatie

   Geplaatst op: 31 juli 2019

   Advocaat gespecialiseerd in verkeersongevallen

   Geplaatst op 30 juli 2013

   Wanneer u betrokken raakt bij een verkeersongeval is dat al vervelend, maar het is extra vervelend wanneer u door de politie ook nog eens als verdachte wordt aangemerkt. Wanneer u als verdachte moet worden gehoord of wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen om voor de rechter te verschijnen, is het erg belangrijk dat u wordt bijgestaan door een advocaat die gespecialiseerd in verkeersongevallen. Lees meer ›

   Artikel 164 WVW; rijbewijs ingevorderd na ongeluk

   Geplaatst op 31 juli 2012

   Artikel 164 Wegenverkeerswet 1994 regelt in welke gevallen de politie bevoegd is tot invordering van het rijbewijs nadat de bestuurder betrokken is geweest bij een ongeluk. Omdat het artikel zelf wat lastig te lezen is voor leken, hebben wij het artikel voor u “vertaald” in normaal Nederlands. De vertaling ziet op de betrokkenheid bij een ongeluk. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het artikel zich niet uitsluitend hiertoe beperkt. Lees meer ›


   Meer informatie

   Geplaatst op: 31 juli 2019

   Proces-verbaal snelheidsovertreding moet ondertekend zijn

   Geplaatst op 18 mei 2015

   Ingevolge art. 153 Sv dient een proces-verbaal door een opsporingsambtenaar persoonlijk en op ambtseed te worden opgemaakt, gedagtekend en ondertekend. Een door een opsporingsambtenaar opgemaakt proces-verbaal dat in strijd met art. 153 Sv niet door een opsporingsambtenaar is ondertekend, is niet in de wettelijk voorgeschreven vorm opgemaakt en kan slechts als geschrift in de zin van art. 344, eerste lid aanhef en onder 5º, Sv tot het bewijs meewerken (vgl. HR 16 januari 2007, LJN AZ2481, NJ 2007, 67).Lees meer ›

   Inhouding rijbewijs bij snelheidsovertreding

   Geplaatst op 09 december 2013

   De officier van justitie kan het rijbewijs inhouden, indien:

   1. de ter plaatse toegestane maximumsnelheid met een motorrijtuig anders dan een bromfiets met 50 km/h of meer is overschreden, of
   2. de ter plaatse toegestane maximumsnelheid met 30 km/h of meer is overschreden door een bestuurder van een bromfiets, of
   3. er op grond van andere feiten of omstandigheden ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de bestuurder opnieuw een feit als bedoeld in het tweede lid of het derde lid van artikel 164 WVW 1994 zal begaan (recidivecriterium).

   Lees meer ›

   Verklaring werkgever om rijbewijs terug te krijgen

   Geplaatst op 30 juli 2013

   U hebt een grotere kans dat u uw rijbewijs terugkrijgt u uw rijbewijs dringend nodig hebt, bijvoorbeeld voor het verrichten van uw werkzaamheden en/of voor het woon-werk verkeer. Een verklaring van uw werkgever ter onderbouwing van deze noodzaak kan altijd helpen.Lees meer ›

   Brief sturen aan Officier van Justitie

   Geplaatst op 30 juli 2013

   Na invordering wordt het rijbewijs doorgestuurd naar het CVOM te Utrecht. Daar zal de officier van justitie binnen 10 dagen beslissen wat er met het rijbewijs gebeurt. Het rijbewijs kan voor 6 maanden worden ingehouden of moet aan u worden teruggegeven. Soms is het mogelijk om de beslissing van de officier van justitie te beïnvloeden door nog binnen die termijn van 10 dagen een brief aan hem/haar te schrijven. U moet daarbij wel goed opletten wat u schrijft.Lees meer ›

   Niet vermelden tussenliggende afstand bij snelheidsmeting met lasergun leidt tot teruggave rijbewijs

   Geplaatst op 03 augustus 2012

   Wanneer de politie zich bij de snelheidsmeting niet aan de geldende regels voor een correcte en juiste snelheidsmeting houdt, moet dit leiden tot een teruggave van het rijbewijs en later tot een vrijspraak. Dit heeft de rechtbank Haarlem ook bepaald in een uitspraak van 15 maart 2007, LJN: BA1383. In die zaak ging het om het niet juist vermelden van de afstand van de lasergun tot de rijlijn.Lees meer ›

   Rijbewijs terug wegens eigen onderneming

   Geplaatst op 03 augustus 2012

   Is uw rijbewijs afgepakt door politie/justitie, en heeft u een eigen bedrijf? Dan maakt u een goede kans om uw rijbewijs weer snel terug te krijgen, mits u uw rijbewijs ook echt nodig heeft voor het verrichten van uw werkzaamheden.Lees meer ›

   Klaagschrift indienen tegen invordering of inhouding rijbewijs

   Geplaatst op 03 augustus 2012

   Wanneer uw rijbewijs door de politie in beslag is genomen (juridisch heet dit: “ingevorderd”), dan kunt u proberen om het rijbewijs snel weer terug te krijgen door een klaagschrift tegen de invordering of inhouding in te dienen bij de rechtbank. Met name bij snelheidsovertredingen maakt u en goede kans om het rijbewijs weer terug te krijgen.Lees meer ›

   Rijbewijs terug wegens lichamelijke beperkingen

   Geplaatst op 03 augustus 2012

   Dat de rechter na de invordering en inhouding van het rijbewijs ook rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene blijkt maar weer uit een uitspraak van de rechtbank Utrecht, van 10 oktober 2011, LJN: BT9012.Lees meer ›

   Artikel 164 WVW; rijbewijs ingevorderd na te hard rijden

   Geplaatst op 31 juli 2012

   Artikel 164 Wegenverkeerswet 1994 regelt in welke gevallen de politie bevoegd is tot invordering van het rijbewijs na rijden onder invloed van alcohol. Omdat het artikel zelf wat lastig te lezen is voor leken, hebben wij het artikel voor u “vertaald” in normaal Nederlands. De vertaling ziet op te hard rijden. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het artikel zich niet uitsluitend hiertoe beperkt.Lees meer ›


   Rijbewijs ingehouden, wat nu?

   Geplaatst op: 31 juli 2019

   Wanneer de officier van justitie uw rijbewijs heeft ingehouden, heeft het geen zin meer om nog een brief te sturen aan de officier van justitie om het rijbewijs terug te krijgen. De enige mogelijk die u hebt om voortijdig het rijbewijs terug te krijgen, is door een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. In het klaagschrift beklaagt u zich over de weigering van de officier van justitie om het ingehouden rijbewijs terug te geven.

   Meer informatie indienen klaagschrift > 


   Meer informatie

   Geplaatst op: 31 juli 2019

   Geen schadevergoeding ondanks vrijspraak rijden onder invloed van drugs

   Geplaatst op 03 augustus 2012

   Niet in alle gevallen kent de rechtbank schadevergoeding toe aan de bestuurder die zijn vrijgesproken voor rijden onder invloed van drugs. De wet stelt namelijk als voorwaarde dat er gronden van billijkheid moeten zijn voor de toekenning van schadevergoeding. Onder omstandigheden kan de schadevergoeding op die grond worden geweigerd. Lees meer ›


   Direct contact met een advocaat?
   Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
   Zaak aanmelden