085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

zaak-aanmelden

Geplaatst op: 08 januari 2020

  1. Voornamen*

  2. Achternaam*

  3. Geboortedatum*

  4. Burgerservicenummer*

  5. Adres*

  6. Postcode*

  7. Woonplaats*

  8. Telefoonnummer*

  9. E-mailadres*

  10. Omschrijving van de zaak*

  1. Documenten

   Indien u beschikt over documenten, zoals een besluit van het CBR of

   een rapport van de keurend psychiater, kunt u die hier uploaden. U kunt de documenten ook per post of telefax naar ons

   toesturen. Onze contactgegevens treft u onderaan de website aan.

  2. Bestand 1

   Invalid
   Input

  3. Bestand 2

   Invalid
   Input

  4. Bestand 3

   Invalid
   Input

  1. Voorwaarden

   Op alle op deze website aangeboden diensten zijn onze algemene

   voorwaarden van toepassing.

  2. *

   U dient akkoord te gaan
   met onze algemene voorwaarden.


  Contact

  Geplaatst op: 23 augustus 2019

   1. Voornamen*

   2. Achternaam*

   3. Adres*

   4. Postcode*

   5. Woonplaats*

   6. Telefoonnummer*

   7. E-mailadres*

   8. Reactie, vraag of opmerking*


   Meer informatie

   Geplaatst op: 23 augustus 2019

   Geen schadevergoeding ondanks vrijspraak rijden onder invloed van drugs

   Geplaatst op 03 augustus 2012

   Niet in alle gevallen kent de rechtbank schadevergoeding toe aan de bestuurder die zijn vrijgesproken voor rijden onder invloed van drugs. De wet stelt namelijk als voorwaarde dat er gronden van billijkheid moeten zijn voor de toekenning van schadevergoeding. Onder omstandigheden kan de schadevergoeding op die grond worden geweigerd.

   Lees meer ›

   Rijbewijs in beslag genomen | ingevorderd | ongeldig verklaard | afgepakt na gebruik van drugs

   Geplaatst op: 22 augustus 2019

   Kort geleden is de aanpak van drugs in het verkeer verscherpt. Daartoe is de speekseltester als vast onderdeel in de Wegenverkeerswet (WVW) geïntroduceerd. De speekseltest wordt alleen ingezet als voorselectiemiddel, vergelijkbaar met de voorlopige blaastest op straat. Als uit de speekseltest het vermoeden van drugsgebruik wordt afgeleid, vordert de politie het rijbewijs in, en zal de bestuurder worden onderworpen aan een bloed- of urineonderzoek.

   Het drugsonderzoek is relatief nieuw. Hierdoor is de kans groter dat de politie fouten maakt. De politie moet zich strikt houden aan bij bepaalde voorschriften, en wanneer die niet worden nageleefd, leidt dit tot onrechtmatig verkregen bewijs, en teruggave van uw rijbewijs. Maar ook wanneer aan alle voorschriften is voldaan, is het vaak mogelijk om uw rijbewijs op grond van uw persoonlijke omstandigheden terug te krijgen. Het is daarom altijd aan te raden om u zo snel mogelijk bij te laten staan door een advocaat.

   De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van het (verkeers)strafrecht en weten precies hoe zij uw rijbewijs zo snel mogelijk terug moeten krijgen.

   Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


   Niet vermelden tussenliggende afstand bij snelheidsmeting met lasergun leidt tot teruggave rijbewijs

   Geplaatst op: 21 augustus 2019

   Wanneer de politie zich bij de snelheidsmeting niet aan de geldende regels voor een correcte en juiste snelheidsmeting houdt, moet dit leiden tot een teruggave van het rijbewijs en later tot een vrijspraak. Dit heeft de rechtbank Haarlem ook bepaald in een uitspraak van 15 maart 2007, LJN: BA1383. In die zaak ging het om het niet juist vermelden van de afstand van de lasergun tot de rijlijn.

   In de Aanwijzing snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers van het Openbaar Ministerie staat beschreven aan welke regels en voorschriften de politie zich moet houden bij snelheidscontroles. Wanneer zij dit niet doen, betekent dit dat de snelheidsoverschrijding niet op een juiste manier is gemeten en kan het resultaat hiervan niet voor het bewijs worden gebruikt.

   In de uitspraak van de rechtbank Haarlem werd daarom bepaald dat het rijbewijs aan de verdachte moest worden teruggegeven:

   “Van de zijde van klager is er – zakelijk weergegeven en voor zover te dezen van belang – op gewezen dat:
   – in het onderliggende proces-verbaal niet is vermeld wat de afstand van de lasergun tot de rijlijn is geweest, zoals imperatief voorgeschreven in de “Aanwijzing snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers” van 1 oktober 2006 van het Openbaar Ministerie (Stcrt 2006, 175);
   – het niet vermelden in het proces-verbaal van de afstand van de lasergun tot de rijlijn recentelijk voor de kantonrechters te Emmen en Sneek aanleiding is geweest verdachten vrij te spreken;
   – een zorgvuldige meting door de niet meer te herstellen omissie niet kan worden gegarandeerd;
   – het proces-verbaal van bevindingen niet volgens de aanwijzingen van het OM is opgemaakt en derhalve waarschijnlijk als bewijsmiddel zal worden uitgesloten, zodat – nu ook overigens een zorgvuldige meting van de gereden snelheid niet kan worden gegarandeerd – moet worden aangenomen dat klager óf niet verder zal worden vervolgd, óf zal worden vrijgesproken.

   De officier van justitie heeft zich primair op het standpunt gesteld, dat de behandeling van het klaagschrift dient te worden aangehouden teneinde de politie nader onderzoek te laten verrichten en daarvan een aanvullend proces-verbaal op te maken. Subsidiair heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld, dat het belang van de verkeersveiligheid dient te prevaleren boven het persoonlijk belang van klager, en geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het klaagschrift.

   De rechtbank is – gelet op hetgeen in het klaagschrift en bij het onderzoek in raadkamer naar voren is gebracht omtrent de belangen van klager bij het kunnen beschikken over zijn rijbewijs – van oordeel, dat het op dit moment niet voldoen van het proces-verbaal van bevindingen van de politie aan hetgeen in de “Aanwijzing snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers” van 1 oktober 2006 van het Openbaar Ministerie imperatief is voorgeschreven, niet ten nadele van klager mag strekken. De rechtbank ziet daarin dan ook aanleiding om thans tot teruggave van het rijbewijs te besluiten.
   De rechtbank heeft in haar oordeel betrokken, dat niet is gebleken van andere feiten of omstandigheden op grond waarvan ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat klager – die geen documentatie heeft – opnieuw een feit als bedoeld in het tweede of derde lid van artikel 164 van de Wegenverkeerswet 1994 zal begaan. Het klaagschrift is mitsdien gegrond.”


   Een advocaat kan voor u nagaan of de snelheidsovertreding op de juiste wijze is vastgesteld en of hierbij alle geldende regels en voorschriften zijn nageleefd. De advocaat vraagt voor u het proces-verbaal op bij de politie/justitie en zal voor u – voor zover van toepassing – een klaagschrift indienen tegen de inhouding van het rijbewijs.


   Geplaatst op: 19 augustus 2019

   Rijbewijs ingenomen

   Rijbewijs ingenomen voorbeeldbrief officier van justitie

   Geplaatst op 02 november 2013

   Wanneer uw rijbewijs door de officier van justitie is ingenomen, wilt u het rijbewijs uiteraard zo snel mogelijk terug krijgen. De officier van justitie moet binnen 10 dagen nadat het rijbewijs is ingenomen, beslissen of hij het rijbewijs aan u teruggeeft, of dat hij het rijbewijs langer inhoudt. U kunt in die periode proberen het ingenomen rijbewijs terug te krijgen door de officier van justitie een brief te sturen.

   Lees meer ›

   Bezwaarschrift na ingenomen rijbewijs

   Geplaatst op 29 oktober 2013

   Wanneer uw rijbewijs is ingenomen, kunt u eerst een brief sturen naar de officier van justitie om uw rijbewijs terug te vragen. U doet er echter vaak verstandiger aan om direct (tevens) een bezwaarschrift in te dienen op grond van artikel 164 WVW om zo de rechtbank te vragen het ingenomen rijbewijs aan u terug te geven. Men wacht vaak eerst de termijn van 10 dagen af, waarbinnen de officier van justitie moet beslissen of hij het ingenomen rijbewijs terug geeft, of dat hij het ingenomen rijbewijs voor een aantal maanden inhoudt. Dat hoeft echter niet. U mag ook direct een klaagschrift indienen nadat het rijbewijs terug te krijgen. Hoe eerder u het klaagschrift indient, hoe eerder u het rijbewijs terug kunt hebben.

   Lees meer ›

    


   Meer informatie

   Geplaatst op: 31 juli 2019

   Advocaat gespecialiseerd in verkeersongevallen

   Geplaatst op 30 juli 2013

   Wanneer u betrokken raakt bij een verkeersongeval is dat al vervelend, maar het is extra vervelend wanneer u door de politie ook nog eens als verdachte wordt aangemerkt. Wanneer u als verdachte moet worden gehoord of wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen om voor de rechter te verschijnen, is het erg belangrijk dat u wordt bijgestaan door een advocaat die gespecialiseerd in verkeersongevallen. Lees meer ›

   Artikel 164 WVW; rijbewijs ingevorderd na ongeluk

   Geplaatst op 31 juli 2012

   Artikel 164 Wegenverkeerswet 1994 regelt in welke gevallen de politie bevoegd is tot invordering van het rijbewijs nadat de bestuurder betrokken is geweest bij een ongeluk. Omdat het artikel zelf wat lastig te lezen is voor leken, hebben wij het artikel voor u “vertaald” in normaal Nederlands. De vertaling ziet op de betrokkenheid bij een ongeluk. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het artikel zich niet uitsluitend hiertoe beperkt. Lees meer ›


   Meer informatie

   Geplaatst op: 31 juli 2019

   Proces-verbaal snelheidsovertreding moet ondertekend zijn

   Geplaatst op 18 mei 2015

   Ingevolge art. 153 Sv dient een proces-verbaal door een opsporingsambtenaar persoonlijk en op ambtseed te worden opgemaakt, gedagtekend en ondertekend. Een door een opsporingsambtenaar opgemaakt proces-verbaal dat in strijd met art. 153 Sv niet door een opsporingsambtenaar is ondertekend, is niet in de wettelijk voorgeschreven vorm opgemaakt en kan slechts als geschrift in de zin van art. 344, eerste lid aanhef en onder 5º, Sv tot het bewijs meewerken (vgl. HR 16 januari 2007, LJN AZ2481, NJ 2007, 67).Lees meer ›

   Inhouding rijbewijs bij snelheidsovertreding

   Geplaatst op 09 december 2013

   De officier van justitie kan het rijbewijs inhouden, indien:

   1. de ter plaatse toegestane maximumsnelheid met een motorrijtuig anders dan een bromfiets met 50 km/h of meer is overschreden, of
   2. de ter plaatse toegestane maximumsnelheid met 30 km/h of meer is overschreden door een bestuurder van een bromfiets, of
   3. er op grond van andere feiten of omstandigheden ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de bestuurder opnieuw een feit als bedoeld in het tweede lid of het derde lid van artikel 164 WVW 1994 zal begaan (recidivecriterium).

   Lees meer ›

   Verklaring werkgever om rijbewijs terug te krijgen

   Geplaatst op 30 juli 2013

   U hebt een grotere kans dat u uw rijbewijs terugkrijgt u uw rijbewijs dringend nodig hebt, bijvoorbeeld voor het verrichten van uw werkzaamheden en/of voor het woon-werk verkeer. Een verklaring van uw werkgever ter onderbouwing van deze noodzaak kan altijd helpen.Lees meer ›

   Brief sturen aan Officier van Justitie

   Geplaatst op 30 juli 2013

   Na invordering wordt het rijbewijs doorgestuurd naar het CVOM te Utrecht. Daar zal de officier van justitie binnen 10 dagen beslissen wat er met het rijbewijs gebeurt. Het rijbewijs kan voor 6 maanden worden ingehouden of moet aan u worden teruggegeven. Soms is het mogelijk om de beslissing van de officier van justitie te beïnvloeden door nog binnen die termijn van 10 dagen een brief aan hem/haar te schrijven. U moet daarbij wel goed opletten wat u schrijft.Lees meer ›

   Niet vermelden tussenliggende afstand bij snelheidsmeting met lasergun leidt tot teruggave rijbewijs

   Geplaatst op 03 augustus 2012

   Wanneer de politie zich bij de snelheidsmeting niet aan de geldende regels voor een correcte en juiste snelheidsmeting houdt, moet dit leiden tot een teruggave van het rijbewijs en later tot een vrijspraak. Dit heeft de rechtbank Haarlem ook bepaald in een uitspraak van 15 maart 2007, LJN: BA1383. In die zaak ging het om het niet juist vermelden van de afstand van de lasergun tot de rijlijn.Lees meer ›

   Rijbewijs terug wegens eigen onderneming

   Geplaatst op 03 augustus 2012

   Is uw rijbewijs afgepakt door politie/justitie, en heeft u een eigen bedrijf? Dan maakt u een goede kans om uw rijbewijs weer snel terug te krijgen, mits u uw rijbewijs ook echt nodig heeft voor het verrichten van uw werkzaamheden.Lees meer ›

   Klaagschrift indienen tegen invordering of inhouding rijbewijs

   Geplaatst op 03 augustus 2012

   Wanneer uw rijbewijs door de politie in beslag is genomen (juridisch heet dit: “ingevorderd”), dan kunt u proberen om het rijbewijs snel weer terug te krijgen door een klaagschrift tegen de invordering of inhouding in te dienen bij de rechtbank. Met name bij snelheidsovertredingen maakt u en goede kans om het rijbewijs weer terug te krijgen.Lees meer ›

   Rijbewijs terug wegens lichamelijke beperkingen

   Geplaatst op 03 augustus 2012

   Dat de rechter na de invordering en inhouding van het rijbewijs ook rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene blijkt maar weer uit een uitspraak van de rechtbank Utrecht, van 10 oktober 2011, LJN: BT9012.Lees meer ›

   Artikel 164 WVW; rijbewijs ingevorderd na te hard rijden

   Geplaatst op 31 juli 2012

   Artikel 164 Wegenverkeerswet 1994 regelt in welke gevallen de politie bevoegd is tot invordering van het rijbewijs na rijden onder invloed van alcohol. Omdat het artikel zelf wat lastig te lezen is voor leken, hebben wij het artikel voor u “vertaald” in normaal Nederlands. De vertaling ziet op te hard rijden. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het artikel zich niet uitsluitend hiertoe beperkt.Lees meer ›


   Meer informatie

   Geplaatst op: 31 juli 2019

   Geen schadevergoeding ondanks vrijspraak rijden onder invloed van drugs

   Geplaatst op 03 augustus 2012

   Niet in alle gevallen kent de rechtbank schadevergoeding toe aan de bestuurder die zijn vrijgesproken voor rijden onder invloed van drugs. De wet stelt namelijk als voorwaarde dat er gronden van billijkheid moeten zijn voor de toekenning van schadevergoeding. Onder omstandigheden kan de schadevergoeding op die grond worden geweigerd. Lees meer ›


   Meer informatie

   Geplaatst op: 02 juli 2019

   Alcoholslotprogramma opgelegd; rijbewijs terug via kort geding

   Geplaatst op 22 september 2014

   Heeft het CBR aan u een alcoholslotprogramma opgelegd? Kunt u niet deelnemen aan het alcoholslotprogramma omdat u de kosten hiervoor niet kunt betalen en is daarom uw rijbewijs voor 5 jaar ongeldig verklaard. Heeft u uw rijbewijs nodig om weer aan het werk te kunnen? Via een kort geding kunt u van het alcoholslot afkomen. Dit volgt uit een uitspraak van het gerechtshof Den Haag, van 3 november 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2975. Pas wel op: het gaat om een individuele beoordeling van personen die niet deelnamen aan het alcoholslotprogramma en daardoor hun rijbewijs voor 5 jaar ongeldig zou zijn. Dit is een belangrijke overwinning op het CBR.Lees meer ›

   Inhoudelijke gronden tot inhouding van het rijbewijs bij rijden onder invloed

   Geplaatst op 09 december 2013

   De officier van justitie kan tot inhouding van het rijbewijs beslissen, indien:

   1. uit het resultaat van de ademanalyse blijkt dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger is dan 570 µg/l, onderscheidenlijk uit het resultaat van het bloedonderzoek blijkt dat het alcoholgehalte van het bloed van de bestuurder hoger is dan 1,3 promille, of
   2. bij het ontbreken van het resultaat van een ademanalyse of bloedonderzoek, een ernstig vermoeden bestaat dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger is dan 570 µg/l, onderscheidenlijk het alcoholgehalte van het bloed van de bestuurder hoger is dan 1,3 promille, of
   3. uit het resultaat van de ademanalyse blijkt dat het alcoholgehalte van de adem van de beginnende bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig (inclusief de bromfiets) of van de bestuurder aan wie deelname aan het alcoholslotprogramma is opgelegd, hoger is dan 350 µg/l, onderscheidenlijk uit het resultaat van het bloedonderzoek blijkt dat het alcoholgehalte van het bloed van die bestuurder hoger is dan 0,8 promille, of
   4. bij het ontbreken van het resultaat van een ademanalyse of bloedonderzoek, een ernstig vermoeden bestaat dat het alcoholgehalte van de adem van de beginnende bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig (inclusief de bromfiets) of van de bestuurder aan wie deelname aan het alcoholslotprogramma is opgelegd, hoger is dan 350 µg/l, onderscheidenlijk het alcoholgehalte van het bloed van die bestuurder hoger is dan 0,8 promille, of
   5. er op grond van andere feiten of omstandigheden ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de bestuurder opnieuw een feit als bedoeld in het tweede lid of het derde lid van artikel 164 WVW 1994 zal begaan (recidivecriterium).

   Lees meer ›

   Duur rijverbod na rijden onder invloed van alcohol

   Geplaatst op 18 oktober 2013

   Een rijverbod wordt opgelegd aan bestuurders die hebben gereden onder invloed van alcohol. De duur van het rijverbod is afhankelijk van de hoogte van het ademalcoholgehalte dat tijdens de blaastest op het politiebureau is vastgesteld. In alle gevallen krijgt u bij overschrijding van de maximale hoeveelheid alcohol (88 µgl voor beginnend bestuurders, en 220 µgl voor gevorderde bestuurders met meer dan 5 jaar een rijbewijs) een rijverbod opgelegd.Lees meer ›

   Bloedonderzoek ivm alcohol pas na 1 uur

   Geplaatst op 08 augustus 2013

   Het alcoholonderzoek kan plaatsvinden via een ademtest, waarbij de verdachte moet blazen in een ademanalyseapparaat op het politiebureau, maar ook via een bloedonderzoek. In dat geval wordt er bloed afgenomen door een arts, in het bijzijn van een politieagent. Het bloedonderzoek, is net als het ademonderzoek met de nodige waarborgen omkleed. In het Besluit alcoholonderzoeken staat precies beschreven welke procedurevoorschriften er gelden voor het bloedonderzoek. Lees meer ›

   Tolk aanwezig bij alcoholonderzoek

   Geplaatst op 08 augustus 2013

   Wanneer de verdachte de Nederlandse taal onvoldoende machtig is, moet er een tolk worden ingeschakeld voor de vertaling van het alcoholonderzoek. De tolk moet al hetgeen tijdens het alcoholonderzoek tegen de verdachte wordt gezegd vertalen. Desnoods moet de politie een tolk regelen via de Tolkentelefoon, waardoor de vertaling van het alcoholonderzoek verloopt via de speaker. Indien geen tolk wordt ingeschakeld, kan dat tot gevolg hebben dat er geen geldig alcoholonderzoek heeft plaatsgevonden, waardoor het resultaat van de ademanalyse onbetrouwbaar is, en niet gebruikt mag worden voor het bewijs.Lees meer ›

   Recht op tegenonderzoek bij blaastest

   Geplaatst op 01 augustus 2013

   Artikel 10a van het Besluit alcoholonderzoeken regelt dat onmiddellijk na het vernemen van het resultaat van de ademanalyse, de verdachte kan verzoeken om een tegenonderzoek. Dit onderzoek wordt voor rekening van de verdachte verricht in de vorm van een bloedproef of bij medische bezwaren een vervangende urineproef. De bloedproef is op dit moment als tegenonderzoek het meest doelmatig en biedt de verdachte de meest objectieve vorm van tegenonderzoek.Lees meer ›

   Zelf brief aan Officier van Justitie sturen

   Geplaatst op 30 juli 2013

   Na invordering wordt het rijbewijs doorgestuurd naar het CVOM te Utrecht. Daar zal de officier van justitie binnen 10 dagen beslissen wat er met het rijbewijs gebeurt. Het rijbewijs kan voor 6 maanden worden ingehouden of moet aan u worden teruggegeven. Soms is het mogelijk om de beslissing van de officier van justitie te beïnvloeden door nog binnen die termijn van 10 dagen een brief aan hem/haar te schrijven. U moet daarbij wel goed opletten wat u schrijft.
   Lees meer ›

   Verklaring werkgever om rijbewijs terug te krijgen

   Geplaatst op 30 juli 2013

   U hebt een grotere kans dat u uw rijbewijs terugkrijgt u uw rijbewijs dringend nodig hebt, bijvoorbeeld voor het verrichten van uw werkzaamheden en/of voor het woon-werk verkeer. Een verklaring van uw werkgever ter onderbouwing van deze noodzaak kan altijd helpen.Lees meer ›

   Schadevergoeding na onterechte inhouding rijbewijs

   Geplaatst op 02 augustus 2012

   Wat veel mensen niet weten is dat zij recht hebben op schadevergoeding wanneer – achteraf bezien – de Officier van Justitie ten onrechte het rijbewijs heeft ingehouden.Voorwaarde voor schadevergoeding te krijgen is dat de strafzaak is geeindigd door een vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of door een (politie)sepot.Lees meer ›

   Slechts eenmaal mogelijkheid indienen bezwaarschrift tegen inhouding rijbewijs

   Geplaatst op 02 augustus 2012

   Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen brengt mee dat in het algemeen niet meer dan één keer kan worden geklaagd over de inhouding van een rijbewijs als bedoeld in artikel 164 van de Wegenverkeerswet 1994. Slechts door het aanwenden van een hogere voorziening kan de rechterlijke beslissing worden aangetast.Lees meer ›

   Artikel 164 WVW; rijbewijs ingevorderd na rijden onder invloed van alcohol

   Geplaatst op 31 juli 2012

   Artikel 164 Wegenverkeerswet 1994 regelt in welke gevallen de politie bevoegd is tot invordering van het rijbewijs na rijden onder invloed van alcohol. Omdat het artikel zelf wat lastig te lezen is voor leken, hebben wij het artikel voor u “vertaald” in normaal Nederlands. De vertaling ziet op de gedraging van het rijden onder invloed van alcohol. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het artikel zich niet uitsluitend hiertoe beperkt.Lees meer ›

   Straf en maatregel

   Geplaatst op 19 juli 2012

   Vaak willen onze cliënten toch wel weten welke straf en maatregel zij kunnen verwachten. Over het algemeen kunnen wij van te voren een redelijke inschatting maken. Rechters hanteren namelijk vaste richtlijnen (oriëntatiepunten) op basis van het geconstateerde adem-/ of bloedalcoholgehalte.
   Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, is er vaak wel ruimte om van deze richtlijnen af te wijken, en daarom is het vaak verstandig om u te laten bijstaan door een advocaat. Heeft u bijvoorbeeld uw rijbewijs nodig voor uw werk, dan wil de rechter daar nog wel eens rekening mee houden, mits dit in voldoende mate is onderbouwd. In dat geval moet u dan wel rekening houden met een hogere geldboete.

   Richtlijn van rechtbank

   De richtlijn van de rechtbanken ziet er als volgt uit:Lees meer ›


   Direct contact met een advocaat?
   Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
   Zaak aanmelden